ვითარების ზმნიზედები

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ვითარების ზმნიზედები [Adverbs of degree] გვაწვდის ინფორმაციას ზედსართავი სახელის ან მოქმედების ინტენსივობის შესახებ.

Form

ვითარების ზმნიზედები, როგორც წესი, მდებარეობს დამხმარე ზმნების to be და to have შემდეგ და სხვა ზმნების წინ.

მისი მდებარეობა ასეთია:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

ძირითადი ვითარების ზმნიზედებია: almost, tooquite და very.

ზოგ შემთხვევაში ზმნიზედები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully,

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Use

ვითარების ზმნიზედები გვიჩვენებს ზედსართავი სახელის, მოქმედების ან სხვა ზმნიზედის ინტენსივობას. ძირითადი ვითარების ზმნიზედებია:

 • Almost (თითქმის);
 • Too (მეტისმეტად);
 • Quite (საკმაოდ).
 • Very (ძალიან);
 • Extremely (ძალიან, უმაღლეს ხარისხში);
 • Fully (სრულიად);

Summary

ვითარების ზმნიზედები [Adverbs of degree] გვაწვდის ინფორმაციას ზედსართავი სახელის ან მოქმედების ინტენსივობის შესახებ.

ძირითადი ვითარების ზმნიზედებია: almost, toovery, quite, extremely და fully,

მისი მდებარეობა ასეთია:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

მაგალითად:
— “I’m extremely confused.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be.
— “The glass is extremely full.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be.

 

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.