კუთვნილებითი ზედსართავი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზედსართავები [Adjectives] არის მსაზღვრელები, რომლებიც შესაძლებელია წინადადებაში განთავსდნენ ორ სხვადასხვა პოზიციაზე და განსაზღვრონ ან აღწერონ ადამიანი ან საგანი.

კუთვნილებითი ზედსართავი [Possessive adjectives] აჩვენებს, რომ რაღაც ვიღაცის საკუთრებაა.

Form

კუთვნილებითი ზედსართავი გამოიყენება არსებით სახელებთან და შეიძლება სხვაობდეს რიცხვისა და სქესის მიხედვით. კუთვნილებითი ზედსართავების წინ არტიკლები და სხვა მსაზღვრელები არ გამოიყენება.

კუთვნილებითი ზედსართავებია:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

კუთვნილებითი ზედსართავი აჩვენებს, რომ რაღაც ვიღაცის საკუთრებაა (პიროვნება ან ცხოველი).

შენიშვნა: კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები სინამდვილეში მსაზღვრელებია, თუმცა ლექსიკონებსა და გრამატიკის წიგნებში მათ ზედსართავებად მოიხსენიებენ.

Summary

კუთვნილებითი ზედსართავი [Possessive adjectives] აჩვენებს, რომ რაღაც ვიღაცის, პიროვნების ან ცხოველის საკუთრებაა. კუთვნილებითი ზედსართავები შეიძლება სხვაობდეს რიცხვისა და სქესის მიხედვით.

ესენია: my, your, his, her, its, our, your და their.

მაგალითად:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my აღწერს წინადადების სხვა ელემენტს (კუთვნილებითი ზედსართავი).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine ანაცვლებს სხვა ელემენტს წინადადებაში (კუთვნილებითი ნაცვალსახელი).

შენიშვნა:  კუთვნილებითი ზედსართავების წინ არტიკლები და სხვა მსაზღვრელები არ გამოიყენება, რადგან მათ ისედაც მსაზღვრელის ფუნქცია აქვთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License