- English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lt -

Would: Modalinis veiksmažodis, išreiškiantis gebėjimą

Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris vienas neturi reikšmes, tačiau pakeičia pagrindinį veiksmažodį ir jo reikšmę bei suteikia daugiau informacijos apie patį veiksmą.

Veiksmažodis would yra modalinis veiksmažodis naudojamas išreikšti tam tikrus praeities norus, mandagius prašymus, pirmenybės suteikimą, troškimus, pasiūlymus ir pakvietimus.

Form

Modalinis veiksmažodis would naudojamas kaip pagalbinis veiksmažodis ir turi tris pagrindines fromas:

Teigiama forma

Teigiamos formos struktūra:
Subject + would+ verb + …

 • Teigiamos formos trumpinys yra ‘d.
SubjectwouldVerb
Iwouldwork
Youwouldwork
Hewouldwork
Shewouldwork
Itwouldwork
Wewouldwork
Youwouldwork
Theywouldwork

Neigiama forma

Neigiamos formos struktūra:
Subject + would + not + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra wouldn’t.
Subjectwould + notVerb
Iwould notwork
Youwould notwork
Hewould notwork
Shewould notwork
Itwould notwork
Wewould notwork
Youwould notwork
Theywould notwork

Klausiamoji forma

Klausiamosios formos struktūra:
Would + subject + verb + …?

WouldSubjectVerbQuestion Mark
WouldIwork?
Wouldyouwork?
Wouldhework?
Wouldshework?
Woulditwork?
Wouldwework?
Wouldyouwork?
Wouldtheywork?

Example

 1. Pasiūlymai ir pakvietimai
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Mandagūs prašymai
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Pirmenybės teikimai (preferencija)/Troškimai
  • I would like to have some coffee.
 4. Praeities norai
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Would naudojame norėdami išreikšti:

 1. Pasiūlymus ir pakvietimus: pasiūlymų ir pakvietimų kūrimas kitiems;
 2. Mandagius prašymus: mandagių prašymas sudarymas;
 3. Pirmenybės teikimus (preferencija)/Troškimus: troškimų pristatymas ir pirmenybės suteikimas;
 4. Praeities norus: gebėjimas ką nors atlikti praeityje.

Summary

Modalinis veiksmažodis [modal verb] would naudojamas išreikšti tam tikrus praeities norus, mandagius prašymus, pirmenybės suteikimą, troškimus, pasiūlymus ir pakvietimus.

Šį veiksmažodį galime naudoti trimis skirtingais atvejais:

 • Tegiama forma [affirmative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka would ir veiksmažodis.
 • Neigiama forma [negative]: sakinį pradedame veiksniu, kurį seka would not ir veiksmažodis.
 • Klausiamoji forma [interrogative]: sakinį pradedame would, kurį seka veiksnys ir veiksmažodis. Sakinį užbaigiame tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku.

Pavyzdžiui:
Teigiama f.: “She would play the piano.”
Neigiama f.: “She wouldn’t play the piano.”
Klausiamoji f.: “Would she play the piano?

PASTABA: Modalinio veiksmažodžio [modal verb] would forma visuomet išlieka tokia pati net ir vienaskaitos trečiajame asmenyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise