Unit 3.1

Qayıdış əvəzlikləri

Contributors

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir {A1 səviyyəsindəki şəxs əvəzliklərinə  [subject pronouns] baxın}.

Qayıdış əvəzlikləri [reflexive pronouns] cümlənin mübtədasını vurğulamaq üçün istifadə olunur.

Form

Qayıdış əvəzlikləri qayıdış sifətlərinin birləşməsi kimi qəbul edilə bilər və tək halda olan self sözü cəm halda selves sözünə çevrilir.

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(əşya/heyvan)

Example

  • I managed to find my way around the old city myself (kimsə mənə kömək etmədi).
  • The shop assistant replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Biz qayıdış əvəzliklərindən mübtəda və tamamlığın eyni şəxsə və ya şeyə istinad etdiyi hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Başqa sözlə desək, hərəkəti həyata keçirən şəxs həm də hərəkətə məruz qalan və onu yaşayan şəxsdir.

Summary

Qayıdış əvəzlikləri [reflexive pronouns] cümlənin mübtədasına yenidən müraciət etmək üçün istifadə olunur. Onlar sayına (tək olduqda self, cəm olduqda selves) və cinsinə görə ayrılır.

Onlar: özüm [myself], özün [yourself], özü [himself] kişi cinsi, özü [herself] qadın cinsi, özü [itself] heyvanlar və əşyalar, özümüz [ourselves], özünüz [yourselves]  və özləri [themselves].

Məsələn:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Özüm [Myself] mübtədaya [subject] aiddir (mən). .
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = Mənim [my] tamamlığa [object] aiddir (paltar).

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License