Unit 3.1

İnsanlar və Əşyaların Nisbi Əvəzlikləri

Contributors

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir {A1 səviyyəsindəki şəxs əvəzliklərinə  [subject pronouns] baxın}.

Nisbi əvəzliklər [relative pronouns] nisbi cümlələri təqdim etmək üçün istifadə olunur. Nisbi bənddə təkrarlanmaması üçün əsas bənddə ifadə olunan mövzunu əvəz edərək insanlara [people] və ya əşylara [things] istinad edirlər. {A1 səviyyəsindəki nisbi əvəzliklərə [relative pronouns] baxın}.

Form

{A1 səviyyəsindəki nisbi əvəzliklərə [relative pronouns] baxın}.

İnsanların və əşyaların digər nisbi əvəzlikləri bunlardır: Whom – kimi, kimə, kimdən, kimdə; Whose – kimin; Whomever – hər kimi/kimə olursa olsun; whoever – hər kim olursa olsun; Whichever – hər hansı olursa olsun.

Example

Whom – kimi, kimə, kimdən, kimdə

 • I called the salesman from whom I bought this watch.
 • This is the hairdresser to whom I wanted to speak.
 • The people, for whom they were waiting, have arrived.

Whose – kimin

 • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
 • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
 • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

whoever – hər kim olursa olsun

 • Whoever was there I don’t care.
 • She’s a kind woman, whoever her friends might be.
 • Hana, whoever comes to the party we have enough cake.

Whomever – hər kimi/kimə olursa olsun

 • We will accept in our team whomever you recommend.
 • Give the gifts to whomever you have missed.
 • He will invite whomever we decide in our last week here.

Whichever – hər hansı olursa olsun

 • May I go to whichever theater I want?
 • Pick whichever picture you woud like to edit.
 • I will drink whichever wine you buy.

Use

{A1 səviyyəsindəki nisbi əvəzliklərə [relative pronouns] baxın}.

İnsanları və əşyaları müəyyənləşdirmək və onlar haqqında ikinci / əlavə məlumat əlavə etmək üçün nisbi əvəzliklərdən istifadə olunur:

 • Whom- hansı insanın bir hərəkət aldığını kəşf etmək;
 • Whose- bir şeyin və ya kiminsə hansı şəxsə aid olduğunu tapmaq;
 • Whoever- kimin olduğu vacib olmayan mübtədanı ifadə etmək;
 • Whomever- kimin olduğu vacib olmayan tamamlığı ifadə etmək;
 • Whichever- nə olduğu vacib olmayan bir şeyi ifadə etmək..

Summary

Nisbi əvəzliklər  [relative pronouns] nisbi cümlədə bir ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunur. Onlar isimlərdən sonra istifadə olunur.

Ən çox istifadə olunan nisbi əvəzliklər bunlardır:  whom (tamamlıq) insanlar üçün istifadə olunur, whose sahiblik üçün, whoever (mübtəda) kimin əhəmiyyəti olmadıqda, whomever (tamamlıq) kimin vacib olmadığı zaman,  whichever hansı şeyin əhəmiyyəti olmadığı zaman.

Misal üçün:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom qıza [girl] aiddir.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose qıza [girl] aiddir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License