წინდებულიანი ფრაზები

Prepositional Phrase

წინდებულიანი ფრაზები [Prepositional phrases] არის წინდებულებისა და სხვა ელემენტების (ზმნები) კომბინაცია წინადადებაში {იხილეთ წინდებულიანი ფრაზები, A1 დონე}.

წინდებულიანი ზმნა [prepositional verb]არის ყველა ზმნა, რომელსაც წინდებული მოსდევს.

წინდებულიანი ფრაზები შედგება ზმნისა და წინდებულისგან. წინდებულს აუცილებლად მოსდევს ობიექტი და წინდებული ასრულებს მაკავშირებლის ფუნქციას ზმნასა და ობიექტს შორის.

წინდებულიან ფრაზებს აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
… + verb + preposition + object + …

ზმნებთან ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინდებულებია: about, at, for, from, in, of, on, with

წინდებულიანი ფრაზების გამოყენების მაგალითებია: agree with, beg for, believe in, laugh atlisten to, look at, remind of, wait forworry about

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

{იხილეთ წინდებულიანი ფრაზები, A1 დონე}.

წინდებულიანი ფრაზები [Prepositional phrases] არის წინდებულებისა და სხვა ელემენტების (ზმნები) კომბინაცია წინადადებაში. წინდებულიანი ზმნა [prepositional verb]არის ყველა ზმნა, რომელსაც წინდებული მოსდევს. 

ზმნებთან ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინდებულებია: about, at, for, from, in, of, on, with

წინდებულიანი ფრაზების გამოყენების მაგალითებია: agree with, believe in, look at, remind of, wait forworry about

მათ ასეთი სტრუქტურა აქვთ:
… + verb + preposition + object + …

მაგალითად:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

შენიშვნა: ზოგიერთი ზმნიზედა შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც წინდებული. განმასხვავებელი ნიშნები შეიძლება ვიპოვოთ ლექსიკონებში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

 

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book