ახლანდელი სრული vs წარსული მარტივი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი სრული [present perfect] არის დრო, რომელიც გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს {იხილეთ ახლანდელი სრული დრო, A2 დონე}.

წარსული მარტივი დრო [past simple] გამოხატავს სიტუაციებს, რომლებიც წარსულში მოხდა {იხილეთ ახლანდელი სრული დრო, A1 დონე}.

ახლანდელ სრულ და წარსულ მარტივ დროებს განსხვავებული ფორმა და მნიშვნელობა აქვთ.

Form

ახლანდელ სრულ და წარსულ მარტივ დროებს განსხვავებული სტრუქტურა აქვთ სამივე ფორმაში.

მტკიცებითი [affirmative] ფორმები:

 • ახლანდელი სრული: Subject + have/has + past participle + …
 • წარსული მარტივი: Subject + Verb (Past tense)  + …

უარყოფითი [negative] ფორმები:

 • ახლანდელი სრული: Subject + have/has + not + past participle + …
 • წარსული მარტივი: Subject + did + not + verb + …

კითხვითი [interrogative] ფორმები:

 • ახლანდელი სრული: Have/Has + subject + past participle + …?
 • წარსული მარტივი: Did + subject + verb + …?

Example

ახლანდელი სრული

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

წარსული მარტივი

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

ახლანდელი სრული გამოიყენება ხანმოკლე/ხანგრძლივი დაუსრულებელი მოქმედებებისა და წარსული სიტუაციებისთვის, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ, მასთან ერთად გამოიყენება დაუსრულებელი დროის გარემოებები [unfinished time expressions] (this month, today, this year…).

წარსული მარტივი გამოიყენება ხანმოკლე/ხანგრძლივი დასრულებელი მოქმედებებისთვის, განმეორებადი სიტუაციებისა და ჩვევებისთვის, რომლებიც წარსულში ხდებოდა, მასთან ერთად გამოიყენება დასრულებელი დროის გარემოებები [finished time expressions] (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…).

Summary

ახლანდელი სრული [Present perfect] და წარსული მარტივი [past simple] ერთმანეთისგან განსხვავდება როგორც ფორმით, ისე მნიშვნელობით.

მაგალითად:
— “I have been to the cinema four times this month.” = ჩვენ ვიყენებთ to be ზმნას ახლანდელი სრული დროის ფორმით, რათა გამოვხატოთ მოქმედება, რომელიც მიმდინარეობს გარკვეული დროის პერიოდში და ეს პერიოდი ჯერ არ დასრულებულა (this month).
— “I went to the cinema four times last month.” = ჩვენ ვიყენებთ to go ზმნის წარსული მარტივი დროის ფორმას, რათა გამოვხატოთ, რომ საუბარია დასრულებულ მოქმედებაზე, რომელიც წარსულში მოხდა (last month).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License