ახლანდელი სრული vs წარსული მარტივი

Introduction

ახლანდელი სრული [present perfect] არის დრო, რომელიც გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს {იხილეთ ახლანდელი სრული დრო, A2 დონე}.

წარსული მარტივი დრო [past simple] გამოხატავს სიტუაციებს, რომლებიც წარსულში მოხდა {იხილეთ ახლანდელი სრული დრო, A1 დონე}.

ახლანდელ სრულ და წარსულ მარტივ დროებს განსხვავებული ფორმა და მნიშვნელობა აქვთ.

Form

ახლანდელ სრულ და წარსულ მარტივ დროებს განსხვავებული სტრუქტურა აქვთ სამივე ფორმაში.

მტკიცებითი [affirmative] ფორმები:

 • ახლანდელი სრული: Subject + have/has + past participle + …
 • წარსული მარტივი: Subject + Verb (Past tense)  + …

უარყოფითი [negative] ფორმები:

 • ახლანდელი სრული: Subject + have/has + not + past participle + …
 • წარსული მარტივი: Subject + did + not + verb + …

კითხვითი [interrogative] ფორმები:

 • ახლანდელი სრული: Have/Has + subject + past participle + …?
 • წარსული მარტივი: Did + subject + verb + …?

Example

ახლანდელი სრული

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

წარსული მარტივი

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

ახლანდელი სრული გამოიყენება ხანმოკლე/ხანგრძლივი დაუსრულებელი მოქმედებებისა და წარსული სიტუაციებისთვის, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ, მასთან ერთად გამოიყენება დაუსრულებელი დროის გარემოებები [unfinished time expressions] (this month, today, this year…).

წარსული მარტივი გამოიყენება ხანმოკლე/ხანგრძლივი დასრულებელი მოქმედებებისთვის, განმეორებადი სიტუაციებისა და ჩვევებისთვის, რომლებიც წარსულში ხდებოდა, მასთან ერთად გამოიყენება დასრულებელი დროის გარემოებები [finished time expressions] (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…).

Summary

ახლანდელი სრული [Present perfect] და წარსული მარტივი [past simple] ერთმანეთისგან განსხვავდება როგორც ფორმით, ისე მნიშვნელობით.

მაგალითად:
— “I have been to the cinema four times this month.” = ჩვენ ვიყენებთ to be ზმნას ახლანდელი სრული დროის ფორმით, რათა გამოვხატოთ მოქმედება, რომელიც მიმდინარეობს გარკვეული დროის პერიოდში და ეს პერიოდი ჯერ არ დასრულებულა (this month).
— “I went to the cinema four times last month.” = ჩვენ ვიყენებთ to go ზმნის წარსული მარტივი დროის ფორმას, რათა გამოვხატოთ, რომ საუბარია დასრულებულ მოქმედებაზე, რომელიც წარსულში მოხდა (last month).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License