- English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lt -

Sangrąžiniai Įvardžiai

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas) [1]}

Sangrąžiniai įvardžiai [reflexive pronouns] naudojami pabrėžti sakinio veiksnį (subjektą).

Form

Sangrąžiniai įvardžiai yra laikomi savybinių būdvardžių ir žodžio self (daugiskaitos forma selves) junginiais.

Subject PronounReflexive Pronoun
Imyself
Youyourself
Hehimself
Sheherself
Ititself*
Weourselves
Youyourselves
Theythemselves

*(daiktai/gyvūnai)

Example

  • I managed to find my way around the old city myself (man niekas nepadėjo).
  • The shop assistant replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Naudojame sangrąžinius įvardžius, kai kalbame apie veiksmus, kurių veiksnys (subjektas) bei papildinys (objektas) siejasi su tuo pačiu žmogumi ar daiktu.

Kitais žodžiais tariant, žmogus, vykdantis veiksmą, yra tas pats asmuo, kurį paveikia atliekamas procesas.

Summary

Sangrąžiniai įvardžiai [reflexive pronouns] naudojami pabrėžti sakinio veiksnį (subjektą). Jie kaitomi skaičiumi (-self vienaskaitos forma; -selves daugiskaitos forma) ir gimine.

Sangrąžiniai įvardžiai yra šie: myselfyourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves ir themselves.

Pavyzdžiui:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself (= pats/pati) nurodo veiksnį (subjektą) (I = aš).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My (= savo) nurodo papildinį (objektą) (clothes = drabužius).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji naudojama kontekste.