- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Piederības prievārdi

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir īsi vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Piederības prievārdus [prepositions of possession] izmanto, lai izteiktu domu, ka kaut kas pieder cilvēkam, dzīvniekam vai priekšmetam.

Form

Galvenie prievārdi, kurus izmanto, lai parādītu piederību ir: ofwith un to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

Piederības prievārdus izmanto, lai uzsvērtu kaut kā valdīšanu pār kaut ko, kā arī īpašumu:

Of izmanto ar valstīm, pilsētām, cilvēkiem, piederības vietniekvārdiem;

With izmanto ar fiziskām īpašībām, akcentiem, priekšmetiem/materiāliem/dzīvniekiem;

To izmanto, lai izteiktu piederību (belong to).

Summary

Piederības prievārdus [prepositions of possession] izmanto, lai pateiktu, ka kaut kas pieder cilvēkam, dzīvniekam vai priekšmetam. Par šo tematu nav likumu, tāpēc šos vārdus ir jāiegaumē.

Galvenie piederības prievārdi:

  • Of: ar valstīm, pilsētām un cilvēkiem, piederības vietniekvārdiem.
  • With: ar fiziskām īpašībām, akcentiem, priekšmetiem/materiāliem/dzīvniekiem.
  • To: pieder pie izteiciena belong to.

Piemēram:
— “She is the girl of his dreams.” = Izmantojam of, lai izteiktu piederību.
— “She is the girl with the piercing.” =Izmantojam with, lai izteiktu kāda fizisko īpašību.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Izmantojam belong to, lai izteiktu valdījumu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.