Unit 1.1

Thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định

Advertising

Introduction

Hiện tại hoàn thành [present perfect] là thì được sử dụng để diễn tả các hành động đã hoàn thành đã xảy ra trong quá khứ, được kết nối với hiện tại và vẫn có tác dụng đối với nó.

Khi được thể hiện dưới thể phủ định [negative] của nó, động từ bác bỏ/ phủ định một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định có cấu trúc:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • Have/has: ngôi thứ ba số ít thay have bằng has;
 • Hình thức quá khứ phân từ của động từ có quy tắc [Regular past participles] được hình thành bằng cách thêm -d hoặc -ed vào dạng động từ cơ bản;
 • Hình thức quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc [Irregular past participles] phải học thuộc lòng.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Dạng rút gọn của thể phủ định: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…

{Xem lại chủ đề Quá khứ phân từ [Past Participle] để học động từ bất quy tắc [irregular].}

Example

Những tình huống trong quá khứ với kết quả ở hiện tại

 • I haven’t been lucky!
 • He hasn’t been born.
 • We haven’t had the same experience!

Hành động đã hoàn thành đề cập đến kinh nghiệm sống cho đến nay

 • I haven’t talked to her four times.
 • She hasn’t visited this castle.
 • It’s probable that they haven’t travelled without their computer.

Use

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành [present perfect], ở thể phủ định [negative] của nó, để bác bỏ:

 1. Những tình huống trong quá khứ với kết quả ở hiện tại
 2. Hành động đã hoàn thành đề cập đến kinh nghiệm sống cho đến nay

Summary

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành, ở thể phủ định, để bác bỏ/ phủ định các hành động hoàn thành đã xảy ra trong quá khứ, được kết nối với hiện tại và vẫn có tác dụng đối với nó.

Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định của nó, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là have not và một quá khứ phân từ. Trong ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng has not.

LƯU Ý: Quá khứ phân từ [past participle]  thường được sử dụng để tạo thành các thì hoàn thành, và nó chỉ ra các hành động trong quá khứ hoặc đã hoàn thành. Nó được hình thành bằng cách thêm -d hoặc -ed vào dạng cơ sở của động từ thường, trong khi động từ bất quy tắc có các hình thức cố định khác nhau cần được học thuộc lòng.

Ví dụ:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành bởi vì hành động trong quá khứ vẫn có ảnh hưởng đến hiện tại (ví dụ, she hasn’t gained fame in her field)
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn bởi vì hành động trong quá khứ đã kết thúc và ở đó, bạn không cần phải nhấn mạnh tác dụng của nó đối với hiện tại.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License