Ανισοσύλλαβα Αρσενικά Ουσιαστικά σε: -ες, -ους

Ανισοσύλλαβα Ουδέτερα Ουσιαστικά σε: -μα

Αόριστες Αντωνυμίες

Αποθετικά Ρήματα: θυμάμαι, φοβάμαι, κοιμάμαι

Αύξηση

Γενική Πτώση: Αντωνυμία vs. Άρθρο

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις: Αιτιολογικές

Δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις

Διαθέσεις Ρημάτων

Εγκλίσεις

Επίθετο: πολύς, πολλή, πολύ

Ισοσύλλαβα Θηλυκά Ουσιαστικά σε: -ος

Μόρια

Ονοματικές Δευτερεύουσες Προτάσεις: Βουλητικές

Ονοματικές Δευτερεύουσες Προτάσεις: Ειδικές

Οριστική Αντωνυμία: ίδιος, -α, -ο

Οριστική Αντωνυμία: μόνος, -η, -ο

Οριστική: Αόριστος

Οριστική: Αόριστος Α’ Συζυγίας Ε/Φ

Οριστική: Αόριστος Β’ Συζυγίας Ε/Φ

Οριστική: Ενεστώτας Α’ Συζυγίας Π/Φ

Οριστική: Ενεστώτας Β’ Συζυγίας Π/Φ

Οριστική: Εξακολουθητικός Μέλλοντας Ε/Φ

Οριστική: Παρατατικός Α’ Συζυγίας Ε/Φ

Οριστική: Στιγμιαίος Μέλλοντας Ε/Φ

Παραθετικά Επιθέτων (ή Βαθμοί Επιθέτων): Συγκριτικός Βαθμός

Παραθετικά Επιθέτων (ή Βαθμοί Επιθέτων): Υπερθετικός Βαθμός

Παραθετικά Επιρρημάτων (ή Βαθμοί Επιρρημάτων)

Προθέσεις

Προστακτική: Ενεστώτας Ε/Φ

Ρήμα Είμαι: Παρατατικός

Ρήμα Έχω: Παρατατικός

Ρήματα σε -αίνω και -έρνω

Ρήματα σε -ίζω και -ώνω

Στιγμιαίος ή Εξακολουθητικός Μέλλοντας;

Υποτακτική: Ενεστώτας Ε/Φ