Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous)-Κατάφαση

Be going to

Can: Modals της Δυνατότητας

Have and Have got – Άρνηση

Have and Have got – Ερώτηση

Have and Have got – Κατάφαση

How Many και How Much

Like

Like, Love και Hate

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

There is and There are

To be – Άρνηση

To be – Ερώτηση

To be – Κατάφαση

Would Like

Would: Modals της Δυνατότητας

Αναφορικές Αντωνυμίες (Relative Pronouns)

Αντωνυμίες ως Αντικείμενα (Object Pronouns)

Ανώμαλα στον Πληθυντικό Ουσιαστικά (Irregular Plural Nouns)

Ανώμαλος Συγκριτικός και Υπερθετικός Βαθμός (Irregular Comparatives and Superlatives)

Αόριστα Άρθρα (Indefinite Articles)

Απαρέμφατο (Infinitive)

Απλός Αόριστος (Past Simple) του Ρήματος To be

Απλός Αόριστος (Past Simple) των Ανώμαλων Ρημάτων (Irregular Verbs)

Απλός Αόριστος (Past Simple)- Άρνηση

Απλός Αόριστος (Past Simple)- Ερώτηση

Απλός Αόριστος (Past Simple)-Κατάφαση

Απλός Ενεστώτας (Present Simple)-Άρνηση

Απλός Ενεστώτας (Present Simple)-Ερώτηση

Απλός Ενεστώτας (Present Simple)-Κατάφαση

Απόλυτοι Aριθμοί (Cardinal Numbers)

Γερούνδιο (Gerund)

Δεικτικά Επίθετα (Demonstrative Adjectives)

Δεικτικές Αντωνυμίες (Demonstrative Pronouns)

Εμπρόθετες Φράσεις (Prepositional Phrases)

Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous)-Άρνηση

Ενεστώτας Διαρκείας (Present Continuous)-Ερώτηση

Επιρρήματα Συχνότητας (Adverbs of Frequency)

Ερωτήσεις που Ξεκινούν με Wh- στο Παρόν (Wh- Questions in Present Form)

Ερωτήσεις Τύπου Ναι ή Όχι στο Παρόν (Yes or No Questions in Present Form)

Κοινές Εκφράσεις με το Ρήμα “To have”

Κοινές Προθέσεις (Common Prepositions)

Κτητικά Επίθετα (Possessive Adjectives)

Κτητικές Αντωνυμίες (Possessive Pronouns)

Κτητική Πτώση (Possessive Case)

Μετρήσιμα και Μη Μετρήσιμα Ουσιαστικά (Countable and Uncountable Nouns)

Οριστικά Άρθρα (Definite Articles)

Ουσιαστικά με Ίδιο Τύπο σε Δύο Γένη (Nouns with Both Genders)

Ποσοτικά Επιρρήματα (Adverbs of Degree)

Ποσοτικοί Προσδιοριστές (Quantitative Determiners)

Προστακτική Έγκλιση (Imperative Mood)

Προσωπικές Αντωνυμίες (Subject Pronouns)

Συγκρίσεις με Επίθετα κι Επιρρήματα (Comparisons with Adjectives and Adverbs)

Σύνδεσμοι (Conjunctions): And, But, Because, When

Σύνθετα Ουσιαστικά (Compound Nouns)

Σχηματισμός Ουσιαστικών Θηλυκού Γένους (Feminine Noun Formation)

Σχηματισμός Πληθυντικού Αριθμού Ουσιαστικών (Plural Noun Formation)

Τα Γένη των Ουσιαστικών (Noun Gender)

Τακτικοί Αριθμοί (Ordinal Numbers)

Υπερθετικός βαθμός με Επίθετα κι Επιρρήματα (Superlatives with Adjectives and Adverbs)