“To be”етістігі

Be going to

Can: Қабілеттілік модаль етістігі

Countable and Uncountable Nouns

Feminine Noun formation

Gerund(Герундий)

Have and Have got Interrogative

Have and Have got Negative

Have/Have got

How Many және How Much

Irregular Comparative and Superlative

Irregular Plural Nouns

Like етістігі (ұнату)

Like, Love және Hate етістіктері

Nouns with Both Genders

Object Pronouns

Past Simple Affirmative

Past Simple Interrogative

Past Simple Negative

Past Simple of Irregular Verbs

Past simple of To be

Plural Noun formation

Present Continuous Affirmative

Present Continuous Interrogative

Present Continuous Negative

Relative Pronouns

There is және There are

To be болымсыз түрі

To be сұраулы формада

To have: Common Expressions

Would Like етістігі

Would: Қабілеттілік модаль етістігі

Белгілік артиклі

Белгісіздік артиклі

Болымды осы шақ

Болымсыз осы шақ

Бұйрық рай

Есептік сан есім

Жиілік үстеуі

Жіктеу есімдігі

Зат есімнің жақтары

Инфинитив

Көмекші есімнен жасалған тіркестер

Көмекші сөздер

Күрделі зат есім

Күшейтпелі сын есім және үстеу

Қайталау бөлімі 1-6

Қайталау бөлімі 7-11

Мөлшер үстеуі

Оcы шақтағы Yes/No сұрақтары

Осы шақтағы Wh-сұрақтар

Ресми: To Do

Реттік сан есім

Салыстырмалы сын есім және үстеу

Сандық анықтауыштар

Сілтеу есімдігі

Сілтеу сын есімі

Сұраулы осы шақ

Тәуелдеу есімдігі

Тәуелдік жалғау

Тәуелдік сын есім

Шылау: және, бірақ, себебі,кезде