Unit 8.2

Күшейтпелі сын есім және үстеу

Contributors

Introduction

Күшейтпелі сын есім/үстеу бір заттың,адамның немесе қимылдың артықшылығын білдіре отырып,екі затты,адамды немесе қимылды салыстыруға қолданылады

Form

Күшейтпелі шырай сын есім не үстеу тудыру үшін қолданылады.The артикльі сын есім/үстеудің алдында қойылады.

Сөйлемнің құрылымы :
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + noun/adjective + …

Сын есім/үстеудің күшейтпелі формасы буындардың санына және жұрнағына қарай жасалынады.

Бір буын:

 • Сын есім/үстеу:  –est жалғаймыз (clean ⇒ cleanest);
 • Сын есім/үстеуe жұрнағымен:  -st жалғаймыз (simple ⇒ simplest);
 • Бір дауысты және бір дауыссызбен бітетін сын есімдер: -est жұрнағының алдында дауссызды екі еселейміз (big ⇒ biggest).

Екі буын ( -y жұрнағымен):

 • Сын есім/үстеу -y жұрнағымен:  -y-ды –i-ға ауыстырып est жалғаймыз (friendly ⇒ the friendliest).

Екі буын (-y жұрнағысыз) не одан да көп буын:

 • Сын есім/үстеу -y жұрнағысыз:сын есім/үстеу алдына the most қойылады: the most + adjective/adverb (өзгеріссіз) (beautiful ⇒ the most beautiful).

The most қолданылғанда,сын есім/үстеудің формасы бірдей болып қалады.

Example

Бір буын

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Екі буын ( -y жұрнағымен):

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Екі буын (-y жұрнағысыз) не одан көп буын:

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Күшейтпелі сын есім/үстеу бір заттың,адамның немесе қимылдың артықшылығын білдіру үшін қолданылады.

Summary

Күшейтпелі сын есім/үстеу бір заттың,адамның немесе қимылдың артықшылығын білдіре отырып,екі затты,адамды немесе қимылды салыстыруға қолданылады

Сын есім немесе үстеуді қолданғанғанда,the артикльі сын есім/үстеудің алдында қойылады.

Сын есім/үстеудің күшейтпелі формасы буындардың санына және жұрнағына қарай жасалынады.

Мысалы:
Бір буын:
— We add -est at the end of the word: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.
— With suffix -e, we add -st: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.
— With one vowel + one consonant, we double the consonant and add -est.: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.”

Екі буын
— With suffix -y, -y becomes -i, and we add -est: “Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.”

Екі және оданда көп
— (Without suffix -y) We add most before the adjective/adverb: “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.”

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License