Unit 8.2

Irregular Comparative and Superlative

Introduction

Салыстырмалы [Comparative] шырай екі затты,адамды немесе әрекетті,ал күшейтпелі [superlative] бір заттың,адамның немесе әрекеттің өте артық не кем екенін білдіреді.

Кейбір сын есімдер мен үстеулер болымсыз салыстырмалы және болымсыз күшейтпелі шырай арқылы жасалады.

Form

Болымсыз салыстырмалы және болымсыз күшейтпелі шырай жалпы ережеге бағынбайды.Біз оларды жаттап алуымыз қажет.Ең жиі қолданылатын болымсыз салыстырмалы және болымсыз күшейтпелі шырай арқылы жасалған сын есімдер мен үстеулер:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

Example

Comparative

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlative

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Болымсыз салыстырмалы және күшейтпелі шырай болымды шырайдың ережесіне қарай қолданылады.

Summary

Болымсыз салыстырмалы және болымсыз күшейтпелі шырай жалпы ережеге бағынбайды.Біз оларды жаттап алуымыз қажет.

Ең жиі қолданылатындары:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Мысалы:
— Салыстырмалы: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Күшейтпелі: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.