Unit 6.2

Gerund(Герундий)

Contributors

Introduction

Герундий зат есімнің қызметін атқаратын және қимылды,үдерісті немесе бір жағдайды білдіретін етістік.

Form

Герундий етістіктің негізгі формасынан және -ing жұрнағынан жасалады.

Example

  • He is good at ballroom dancing.
  • She enjoys playing with her friends in the park.
  • Counting to ten is easy.
  • Reading the newspaper is important.
  • I like going to museums.
  • She is always listening to that song.

Use

Герундий зат есімнің қызметін атқаратын және қимылды,үдерісті немесе жағдайды білдіретін етістік.

Ол етістікке -ing жалғану арқылы жасалады.

Summary

Герундий зат есімнің қызметін атқаратын және қимылды,үдерісті немесе жағдайды білдіретін етістік.Герундий етістікке -ing жалғану арқылы жасалады.

For example:
— “I like playing football.“ =  play сөзінен шыққан герундий playing.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License