მიმღეობა

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

მიმღეობა [Gerund] არის ზმნა, რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სახელი და მიემართება მოქმედებას, პროცესს ან მდგომარეობას.

Form

მიმღეობა შედგება ზმნის საწყისი ფორმისა და -ing სუფიქსისგან.

Example

  • He is good at teaching Spanish.
  • She enjoys playing with her friends.
  • Counting to ten is easy.

Use

მიმღეობა გამოიყენება როგორც არსებითი და მიემართება მოქმედებას, პროცესს ან მდგომარეობას.

Summary

მიმღეობა [Gerund] არის ზმნა, რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სახელი და მიემართება მოქმედებას, პროცესს ან მდგომარეობას.

მაგალითად:
She is good at dancing.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book