შესავალი

Advertising

ეს წიგნი წარმოადგენს A1 დონის სახელმძღვანელოს გრამატიკის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს ინგლისურის, როგორც მეორე ენის სწავლებას. იგი არის My English Skills წიგნების სერიის ნაწილი და სრულადაა ნათარგმნი ქართულად. სახელმძღვანელო შექმნილია მისი სხვა ენებზე ადაპტაციის მიზნით. ჩვენ გთავაზობთ დინამიურ სისტემას, დაწყებულს ენების ინტეგრირებული კურიკულუმით, რომლის შინაარსი დანაწილებულია სასწავლი მასალის შესაბამისად.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License