დროისა და ადგილის ძირითადი წინდებულები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს, აკონკრეტებენ სიტუაციებს, ხალხს და საგნებს, მიგვანიშნებენ განსაზღვრულ დროსა [time] და ადგილზე [place].

Form

წინდებულები, როგორც წესი, მოსდევენ სახელურ ფრაზას ან ნაცვალსახელს.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინდებულებია: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

წინდებულები ცალკე არ დგანან, არამედ უკავშირდებიან წინადადების სხვა ელემენტებს და ქმნიან მთავარ აზრს. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინდებულები [common prepositions] არის მოძრაობის, დროის და ადგილის გამომხატველი წინდებულები. დანარჩენები უბრალოდ დამატებით ინფორმაციას აწვდიან მკითხველს.

 1. At (კონკრეტულ ადგიზე ყოფნა);
 2. By (რამის გამოყენებით…);
 3. For (გარკვეული მიზეზით…);
 4. From (მოძრაობის დაწყების ადგილი);
 5. In (ყოფნა სამგანზომილებიან, დახურულ სივრცეში);
 6. On (ზედაპირზე ყოფნა და ამ ზედაპირზე ფიზიკური კონტაქტის ქონა);
 7. To (დანიშნულების ადგილისკენ მოძრაობა);
 8. With (თანხლებით…).

Summary

წინდებულები [Prepositions] არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით ინფორმაციას წინადადების შესახებ. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინდებულები [common prepositions] არის მოძრაობის, დროის და ადგილის გამომხატველი წინდებულები.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი წინდებულებია: at, by, for, from, in, on, to, with.

მაგალითად:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License