ჩვენებითი ზედსართავი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზედსართავები [Adjectives] არის მსაზღვრელები, რომლებიც შესაძლებელია წინადადაებაში განთავსდნენ ორ სხვადასხვა პოზიციაზე და განსაზღვრონ ან აღწერონ ადამიანი ან საგანი.

ჩვენებითი ზედსართავი [Demonstrative adjective] გამოიყენება სივრცეში ობიექტების ადგილის მისათითებლად და მათი პოზიციის ამოსაცნობად.

Form

ჩვენებითი ზედსართავები [Demonstrative adjectives] წინ უძღვის არსებით სახელს და წარადგენს მას. ჩვენებითი ზედსართავების წინ არტიკლები და სხვა მსაზღვრელები არ გამოიყენება.

ესენია:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

ახლოს

  • This car belongs to my father (მხოლობითი).
  • These shoes are too big for me (მრავლობითი).

შორს

  • That boy is from Turkey (მხოლობითი).
  • Those boxes over there are very heavy (მრავლობითი).

Use

ჩვენებითი ზედსართავი გამოიყენება სივრცეში ობიექტების ადგილის მისათითებლად და მათი პოზიციის ამოსაცნობად მოსაუბრესთან დისტანციის გათვალისწინებით:

  • ახლოს: this (მხოლობითი) და these (მრავლობითი) გამოიყენება საგნებისა და ადამიანებისთვის, რომლებიც მოსაუბრესთან ახლოსაა (აქ).
  • შორს: that (მხოლობითი) და those (მრავლობითი) გამოიყენება საგნებისა და ადამიანებისთვის, რომლებიც შორსაა (იქ).

შენიშვნა: ჩვენებითი ზედსართავი სახელები სინამდვილეში მსაზღვრელებია, თუმცა ლექსიკონებსა და გრამატიკის წიგნებში მათ ზედსართავებად მოიხსენიებენ.

Summary

ჩვენებითი ზედსართავები [Demonstrative adjectives] წინ უძღვიან არსებით სახელს, რათა გამოხატონ სივრცეში ობიექტების ადგილმდებარეობა და მათი დაშორება მოსაუბრისგან.

  • ახლოს: this მხოლობითი არსებითი სახელებისთვის, these მრავლობითი არსებითი  სახელებისთვის.
  • შორს: that მხოლობითი არსებითი სახელებისთვის, those მრავლობითი არსებითი  სახელებისთვის.

მაგალითად:
— “This apple pie is delicious!” = ვაშლის ნამცხვარი არის მოსაუბრის სიახლოვეს.
— “These apples are delicious!” =  ვაშლები არის მოსაუბრის სიახლოვეს.
— “That apple pie looks delicious!” = ვაშლის ნამცხვარი არის მოსაუბრისგან შორს.
— “Those apples look delicious!” = ვაშლები არის მოსაუბრისგან შორს.

არ აგერიოთ ჩვენებითი ზედსართავები ჩვენებითი ნაცვალსახელებში, რომლებიც ანაცვლებენ არსებით სახელს და გვეხმარებიან, თავი ავარიდოთ განმეორებას, მათ ერთნაირი ფორმა აქვთ, მაგრამ წინადადებაში განსხვავებულ ფუნქციას ასრულებენ.

მაგალითად:
— “This apple pie seems delicious!” = ჩვენ ვიყენებთ ჩვენებით ზედსართავს this იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ დისტანცია ვაშლის ნამცხვართან და ასევე წარვადგინოთ არსებითი სახელი.
♦ “This seems delicious!” = ჩვენ ვიყენებთ ჩვენებით ნაცვალსახელს this იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ დისტანცია და თავი ავარიდოთ არსებითი სახელის გამეორებას.

შენიშვნა:  ჩვენებითი ზედსართავების წინ არტიკლები და სხვა მსაზღვრელები არ გამოიყენება, რადგან მათ ისედაც მსაზღვრელის ფუნქცია აქვთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License