ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმა


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

ახლანდელი განგრძობითი დრო [present continuous ან progressive] გამოიყენება იმ სიტუაციებისთვის, რომლებიც ხდება ამჟამად (საუბრის განმავლობაში, მანამდე ან ცოტა ხნის შემდეგ).

თავისი მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ზმნა ადასტურებს, რომ მოქმედება ახლა ხდება.

Form

ახლანდელი განგრძობითი დროს მტკიცებით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

წესიერი

ზმნის ფორმა: verb + -ing.

მტკიცებითი ფორმის მოკლე ფორმები ემთხვევა to be ზმნისას (სასაუბრო ენაში ან არაფორმალურ მიმოწერებში): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

გამონაკლისები

 • ზმნები სუფიქსებით -e-e იკარგება და ემატება -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • თანხმოვანი უორმაგდება ზმნებს, რომლებიც თანხმოვნით ბოლოვდება და წინ ხმოვანი უძღვის, ასევე ზმნებს, რომელთა მახვილი ბოლო მარცვალზეა და ზმნებს, რომლებიც ბოლოვდება -l-ზე.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • ზმნები სუფიქსებით -ie-ie იკარგება და ემატება -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. საუბრის მომენტი
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. დროებითი მოქმედებები
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. დაგეგმილი მოქმედებები
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. სტაბილური სიტუაციები
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმით გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში:

 1. საუბრის მომენტი;
 2. დროებითი მოქმედებები (რომლებიც მომავალში დასრულდება);
 3. სამომავლოდ დაგეგმილი მოქმედებები
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
 5. სტაბილური სიტუაციები

Summary

ახლანდელი განგრძობითი დროის [present continuous] მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ზმნა ადასტურებს, რომ მოქმედება ახლა ხდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

მაგალითად:
— “He is working on an important project today.” = ახლანდელი განგრძობითი დრო გამოვიყენეთ, რათა გამოგვეხატა მოქმედება, რომელიც ხდება ახლა, საუბრის მომენტში.
♦ “He works on important projects.” = ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო გამოვიყენეთ, რათა გამოგვეხატა მოქმედების, რომელიც მეორდება ან ყოველთვის აწმყოში ხდება.

გვაქვს გამონაკლისები [irregularities] ზმნებიც, რაც ზმნის დაბოლოებით არის განპირობებული.

მაგალითად:
—სუფიქსი -e: იკარგება -e და ემატება -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
ხმოვანი თანხმოვნის შემდეგ, ზმნები მახვილით ბოლო მარცვალზე და ზმნები, რომლებიც ბოლოვდება -l-ზე: ორმაგდება თანხმოვანი“Put ⇒ “Putting.”
— სუფიქსი -ie:იკარგება -ie და ემატება -ying: “Tie ⇒ “Tying.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

 

More exercises