ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი განგრძობითი დრო [present continuous ან progressive] გამოიყენება იმ სიტუაციებისთვის, რომლებიც ხდება ამჟამად (საუბრის განმავლობაში, მანამდე ან ცოტა ხნის შემდეგ).

თავისი მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ზმნა ადასტურებს, რომ მოქმედება ახლა ხდება.

Form

ახლანდელი განგრძობითი დროს მტკიცებით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

წესიერი

ზმნის ფორმა: verb + -ing.

მტკიცებითი ფორმის მოკლე ფორმები ემთხვევა to be ზმნისას (სასაუბრო ენაში ან არაფორმალურ მიმოწერებში): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

გამონაკლისები

 • ზმნები სუფიქსებით -e-e იკარგება და ემატება -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • თანხმოვანი უორმაგდება ზმნებს, რომლებიც თანხმოვნით ბოლოვდება და წინ ხმოვანი უძღვის, ასევე ზმნებს, რომელთა მახვილი ბოლო მარცვალზეა და ზმნებს, რომლებიც ბოლოვდება -l-ზე.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • ზმნები სუფიქსებით -ie-ie იკარგება და ემატება -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. საუბრის მომენტი
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. დროებითი მოქმედებები
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. დაგეგმილი მოქმედებები
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. სტაბილური სიტუაციები
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმით გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში:

 1. საუბრის მომენტი;
 2. დროებითი მოქმედებები (რომლებიც მომავალში დასრულდება);
 3. სამომავლოდ დაგეგმილი მოქმედებები
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
 5. სტაბილური სიტუაციები

Summary

ახლანდელი განგრძობითი დროის [present continuous] მტკიცებითი [affirmative] ფორმით ზმნა ადასტურებს, რომ მოქმედება ახლა ხდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

მაგალითად:
— “He is working on an important project today.” = ახლანდელი განგრძობითი დრო გამოვიყენეთ, რათა გამოგვეხატა მოქმედება, რომელიც ხდება ახლა, საუბრის მომენტში.
♦ “He works on important projects.” = ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო გამოვიყენეთ, რათა გამოგვეხატა მოქმედების, რომელიც მეორდება ან ყოველთვის აწმყოში ხდება.

გვაქვს გამონაკლისები [irregularities] ზმნებიც, რაც ზმნის დაბოლოებით არის განპირობებული.

მაგალითად:
—სუფიქსი -e: იკარგება -e და ემატება -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
ხმოვანი თანხმოვნის შემდეგ, ზმნები მახვილით ბოლო მარცვალზე და ზმნები, რომლებიც ბოლოვდება -l-ზე: ორმაგდება თანხმოვანი“Put ⇒ “Putting.”
— სუფიქსი -ie:იკარგება -ie და ემატება -ying: “Tie ⇒ “Tying.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

 

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License