კუთვნილებითი ნაცვალსახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ნაცვალსახელები [Pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გვეხმარება, თავი ავარიდოთ არსებითი სახელის განმეორებას.

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები [possessive pronouns] არის მსაზღვრელები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ერთი საგანი ვიღაცის საკუთრებაა.

Form

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები [possessive pronouns] გამოიყენება არსებითი სახელის ჩასანაცვლებად. კუთვნილებითი ნაცვალსახელების წინ არტიკლები და სხვა მსაზღვრელები არ გამოიყენება.

კუთვნილებითი ნაცვალსახელებია:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები აჩვენებს, რომ რაღაც ვიღაცის საკუთრებაა. იგი ასევე გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორებისთვის თავის ასარიდებლად.

Summary

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები [possessive pronouns] აჩვენებს, რომ რაღაც პიროვნების ან ცხოველის საკუთრებაა. კუთვნილებითი ნაცვალსახელები შეიძლება სხვაობდეს რიცხვისა და სქესის მიხედვით. ისინი გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორებისთვის თავის ასარიდებლად.

ესენია: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

მაგალითად:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine ანაცვლებს სხვა ელემენტს წინადადებაში (იგი არის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my აღწერს სხვა ელემენტს წინადადებაში (იგი არის კუთვნილებითი ზედსართავი).

შენიშვნა:  ნაცვალსახელების წინ არტიკლები და სხვა მსაზღვრელები არ გამოიყენება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License