Unit 9.2

Yiyəlik əvəzlikləri

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

Yiyəlik əvəzlikləri [possessive pronouns] bir şeyin kiməsə məxsus olduğunu göstərmək üçün istifadə olunan təyinedicilərdir.

Form

Yiyəlik əvəzlikləri ismin yerində istifadə olunur. Əvəzliklərdən əvvəl artikllər və digər təyinedicilərdən istifadə etmirik.

Yiyəlik əvəzlikləri bunlardır:

Subject Pronouns Possessive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Bir şeyin kiməsə məxsus olduğunu göstərmək üçün və isimlərin təkrarlanmaması üçün yiyəlik əvəzliklərindən istifadə edirik.

Summary

Yiyəlik əvəzlikləri [possessive pronouns] bir şeyin bir insana və ya heyvana aid olduğunu ifadə etmək üçün istifadə olunur. Cinslərinə və saylarına görə fərqlənirlər və təkrarın qarşısını almaq üçün isim əvəzinə yerləşdirilir.

Yiyəlik əvəzlikləri [possessive pronouns] bunlardır: mine, yours, his, hers, its, ours, yourstheirs.

Məsələn:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine cümlədə başqa elementi əvəzləyir (yiyəlik əvəzliyidir [possessive pronouns]).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Hermy cümlədə başqa elementi təsvir edir (yiyəlik sifətləridir [possessive adjectives]).

QEYD: Əvəzliklərdən əvvəl təyinedicidən istifadə olunmur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

 

More exercises

Exercises


License