Unit 8.1

Dərəcə Zərfləri

Introduction

Zərflər [adverbs] cümlələrin, bəndlərin və ya bəndlərin müxtəlif elementlərinin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən sözlərdir. Zərflər geniş bir məlumat təmin edə bilərlər.

Dərəcə zərfləri [adverbs of degree] bir hərəkət və ya sifətin intensivliyi barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.

Form

Dərəcə zərfləri adətən to be və ya to have köməkçi fellərindən sonra və digər fellərdən əvvəl yerləşdirilir.

Cümlədə quruluşu belədir:
Mübtəda + be/have + zərf + …
Mübtəda + zərf + fel + …

Əsas dərəcə zərfləri:: almost, extremely, fully, quite, too very.

Bəzi hallarda bu zərflər sifətin sonun -ly artırmaqla yaranır: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

  • Your dinner is almost ready.
  • I have an extremely busy schedule.
  • Our office is fully furnished.
  • This job is quite interesting.
  • Her dress was too small for me.
  • She likes Italy very much.

Use

Dərəcə zərfləri bir hərəkət və ya sifətin intensivliyi barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.

Əsas dərəcə zərfləri bunlardır:

  • Almost (təxminən, hələ tamamlanmamış);
  • Extremely (çox yüksək dərəcədə);
  • Fully (lap, tamamilə);
  • Quite (kifayət qədər);
  • Too (lazım olandan çox);
  • Very (yüksək dərəcədə).

Summary

Dərəcə zərfləri [adverbs of degree] bir hərəkət və ya sifətin intensivliyi barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur. Onlar adətən to be və ya to have köməkçi fellərindən sonra və digər fellərdən əvvəl yerləşdirilir.

Əsas dərəcə zərfləri bunlardır: almost, toovery, quite, extremelyfully.

Dərəcə zərflərini cümlədə işlədərkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra to be və ya to have, sona isə zərf [adverb] gəlir.
Lakin mübtəda ilə başlayıb, zərf [adverb] və fel ilə davam edən cümlə də işlədə bilərik.

Məsələn:
— “I’m extremely confused.” = Hərəkət to be feli ilə ifadə olunur.
— “The glass is extremely full.” = Hərəkət to be feli ilə ifadə olunur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License