Unit 8.1

Tezlik Zərfləri

Introduction

Zərflər [adverbs] cümlələrin, bəndlərin və ya bəndlərin müxtəlif elementlərinin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən sözlərdir. Zərflər geniş bir məlumat təmin edə bilərlər.

Tezlik zərfləri [adverbs of frequency] hadisənin tezliyi haqqında məlumat vermək üçün istifadə olunur.

Form

Tezlik zərfləri adətən to be və ya to have köməkçi fellərindən sonra və digər fellərdən əvvəl yerləşdirilir.

Cümlədə quruluşu belədir:
Mübtəda + be/have + zərf + …
Mübtəda + zərf + fel + …

Əsas tezlik zərfləri: alwaysneveroftenrarelysometimesusually

Example

 • always go on holiday to Egypt.
 • never went to Thailand in the end.
 • He often seems to be tired.
 • rarely go to restaurants.
 • He sometimes buys newspapers.
 • usually go to school on time.

Use

Bir şeyin tezliyi haqqında məlumat verdikdə tezlik zərfləri istifadə olunur.

Əsas tezlik zərfləri bunlardır:

 • Always (həmişə);
 • Never (heç vaxt);
 • Often (tez-tez);
 • Rarely (nadir hallarda);
 • Sometimes (bəzi hallarda, ancaq tez-tez olmayan);
 • Usually (adətən).

Summary

Tezlik zərfləri [adverbs of frequency] hadisənin tezliyi haqqında məlumat verir.

Əsas tezlik zərfləri bunlardır: alwaysneveroftenrarely, sometimesusually.

Tezlik zərflərini [adverbs of frequency] cümlədə işlədərkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra to be və ya to have, sona isə zərf [adverb] gəlir. Lakin mübtəda ilə başlayıb zərf [adverb] və fel ilə davam edən cümlə də işlədə bilərik.

Məsələn:
— “I’m always at school in the morning.” = Hərəkət to be feli ilə ifadə olunur (always sonra işlədilir).
— “I always go to school in the mornings.” = Hərəkət to go felilə ifadə olunur (always əvvəl işlədilir).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License