Unit 6.1

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın Təsdiq Forması

Introduction

Keçmiş qeyri-müəyyən zaman [past simple] baş verən vəziyyətləri, hadisələri və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Təsdiq [affirmative] şəklində ifadə edildikdə fel mövzu ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

Qaydalı fellərin keçmiş qeyri-müəyyən zamanı təsdiq halında bu quruluşa malikdir:

Qaydalı

Mübtəda + Fel (Keçmiş aman) + …

 • Felin sonuna -ed əlavə edilir:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

İstisnalar

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın təsdiq halda istisnaları belədir:

 • -e sonluqlu fellərin sonuna sadəcə  -d artırılır:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • -y ilə bitən fellərdə -y -i ilə əvəzlənir və -ed artırılır:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Samitlə bitən fellərdə (istisnalar: w, y) son hərf təkrarlanır və sonuna -ed artırılır:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Qaydalı

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

İstisna

-e ilə əsas forması

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

samit + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

vurğulu sait + samit sonluğu

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanı təsdiq halda bu formalarda istifadə edirik:

 1. Keçmişdə meydana gələn və bitən hərəkətlər, vəziyyətlər və hadisələr;
 2. Keçmişdə baş verən təkrarlanan hadisələr və vərdişlər;
 3. “two weeks agolast yearin 2010yesterday” kimi keçmiş hadisələr və zamanla bağlı ifadələr

Summary

Keçmişdə baş verən və bitən və ya təkrarlanan vəziyyətləri və hadisələri təsdiqləmək üçün keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zamanın təsdiq [affirmative] halından istifadə olunur. Bəzi zaman ifadələri ilə də istifadə edirik. Keçmiş sadə forma felin sonunda -ed əlavə etməklə düzəldilir.

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanı təsdiq halında istifadə etdikdə cümlə mübtəda ilə başlayır və keçmiş zamandakı fel ilə davam edir.

Məsələn:
— “They worked on an important project yesterday.” = Cümlə keçmiş qeyri-müəyyən zamanın təsdiq halındadır [past simple affirmative], ona görə də work felinin sonuna -ed artırılır (worked).

Qaydalı fellərin keçmiş qeyri-müəyyən zamanı istifadə olunan felin əsas formasından asılı olaraq fərqli şəkildə formalaşır.

Məsələn:
-e sonluğu ilə sadəcə -d artırılır: “I dance.” ⇒ “I danced.”
-y sonluğu ilə bitən fellərdə  y i olur və -ed artırılır:I try.” ⇒ “I tried.”
— Samitlə bitən fellərdə (istisnalar: w, y) son hərf təkrarlanır və sonuna -ed artırılır: “I plan.” ⇒ “I planned.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

License