Unit 6.1

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın Təsdiq Forması

Advertising

Introduction

Keçmiş qeyri-müəyyən zaman [past simple] baş verən vəziyyətləri, hadisələri və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Təsdiq [affirmative] şəklində ifadə edildikdə fel mövzu ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

Qaydalı fellərin keçmiş qeyri-müəyyən zamanı təsdiq halında bu quruluşa malikdir:

Qaydalı

Mübtəda + Fel (Keçmiş aman) + …

 • Felin sonuna -ed əlavə edilir:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

İstisnalar

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın təsdiq halda istisnaları belədir:

 • -e sonluqlu fellərin sonuna sadəcə  -d artırılır:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • -y ilə bitən fellərdə -y -i ilə əvəzlənir və -ed artırılır:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Samitlə bitən fellərdə (istisnalar: w, y) son hərf təkrarlanır və sonuna -ed artırılır:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Qaydalı

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

İstisna

-e ilə əsas forması

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

samit + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

vurğulu sait + samit sonluğu

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanı təsdiq halda bu formalarda istifadə edirik:

 1. Keçmişdə meydana gələn və bitən hərəkətlər, vəziyyətlər və hadisələr;
 2. Keçmişdə baş verən təkrarlanan hadisələr və vərdişlər;
 3. “two weeks agolast yearin 2010yesterday” kimi keçmiş hadisələr və zamanla bağlı ifadələr

Summary

Keçmişdə baş verən və bitən və ya təkrarlanan vəziyyətləri və hadisələri təsdiqləmək üçün keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zamanın təsdiq [affirmative] halından istifadə olunur. Bəzi zaman ifadələri ilə də istifadə edirik. Keçmiş sadə forma felin sonunda -ed əlavə etməklə düzəldilir.

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanı təsdiq halında istifadə etdikdə cümlə mübtəda ilə başlayır və keçmiş zamandakı fel ilə davam edir.

Məsələn:
— “They worked on an important project yesterday.” = Cümlə keçmiş qeyri-müəyyən zamanın təsdiq halındadır [past simple affirmative], ona görə də work felinin sonuna -ed artırılır (worked).

Qaydalı fellərin keçmiş qeyri-müəyyən zamanı istifadə olunan felin əsas formasından asılı olaraq fərqli şəkildə formalaşır.

Məsələn:
-e sonluğu ilə sadəcə -d artırılır: “I dance.” ⇒ “I danced.”
-y sonluğu ilə bitən fellərdə  y i olur və -ed artırılır:I try.” ⇒ “I tried.”
— Samitlə bitən fellərdə (istisnalar: w, y) son hərf təkrarlanır və sonuna -ed artırılır: “I plan.” ⇒ “I planned.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License