Unit 6.1

Minulý čas jednoduchý v kladnom tvare

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, udalostiach a dejoch, ktoré sa odohrali v minulosti.

Použitím slovesa v kladnom tvare tohto času sa potvrdzuje niečo ohľadom podmetu.

Form

Štruktúra minulého času jednoduchého v kladnom tvare u pravidelných slovies má túto podobu:

Pravidelné tvorenie

Subject + Verb (Past tense) + …

 • Pridávame -ed na koniec slovesa:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Výnimky

Toto sú výnimky v minulom čase jednoduchom v kladnom tvare:

 • Slovesá s príponou -y, ktoré predchádza spoluhláska: zmeníme -y na -i a pridáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Slovesá s príponou -e: pridáme iba -d:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Slovesá zakončené na spoluhlásku (okrem: w, y), ktoré predchádza prízvučná samohláska: zdvojíme spoluhlásku a pridáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Pravidelné tvorenie

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Výnimky

Spoluhláska + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Základný tvar zakončený na -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Prízvučná samohláska + prípona vo forme spoluhlásky

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Minulý čas jednoduchý v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme:

 1. Deje, situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti;
 2. Opakujúce sa udalosti a zvyky, ktoré boli súčasťou minulosti;
 3. Uplynulé udalosti a tiež s časovými výrazmi typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili či sa opakovali v minulosti. Takisto ho používame s určitými časovými výrazmi. Tvar minulého času jednoduchého sa tvorí pridaním -ed na koniec slovesa.

Keď používame minulý čas jednoduchý v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso v minulom čase.

Napríklad:
— „They worked on an important project yesterday.“ = Táto veta je v minulom čase jednoduchom v kladnom tvare, takže pridáme -ed na koniec slovesa to work (worked).

Tvar minulého času jednoduchého u pravidelných slovies sa tvorí rozdielne v závislosti na základnom tvare slovesa.

Napríklad:
— S príponou -y, zmeníme -y na i a pridáme -ed: „I try.“ ⇒ „I tried.“
— S príponou -e, pridáme iba -d: „I dance.“ ⇒ „I danced.“
— S príponou vo forme prízvučná samohláska + spoluhláska (okrem -w a -y), zdvojíme spoluhlásku a pridáme -ed: „I plan.“ ⇒ „I planned.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License