Unit 6.1

Minulý čas jednoduchý v kladnom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, udalostiach a dejoch, ktoré sa odohrali v minulosti.

Použitím slovesa v kladnom tvare tohto času sa potvrdzuje niečo ohľadom podmetu.

Form

Štruktúra minulého času jednoduchého v kladnom tvare u pravidelných slovies má túto podobu:

Pravidelné tvorenie

Subject + Verb (Past tense) + …

 • Pridávame -ed na koniec slovesa:
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Výnimky

Toto sú výnimky v minulom čase jednoduchom v kladnom tvare:

 • Slovesá s príponou -y, ktoré predchádza spoluhláska: zmeníme -y na -i a pridáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Slovesá s príponou -e: pridáme iba -d:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Slovesá zakončené na spoluhlásku (okrem: w, y), ktoré predchádza prízvučná samohláska: zdvojíme spoluhlásku a pridáme -ed:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Pravidelné tvorenie

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Výnimky

Spoluhláska + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Základný tvar zakončený na -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Prízvučná samohláska + prípona vo forme spoluhlásky

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Minulý čas jednoduchý v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme:

 1. Deje, situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti;
 2. Opakujúce sa udalosti a zvyky, ktoré boli súčasťou minulosti;
 3. Uplynulé udalosti a tiež s časovými výrazmi typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili či sa opakovali v minulosti. Takisto ho používame s určitými časovými výrazmi. Tvar minulého času jednoduchého sa tvorí pridaním -ed na koniec slovesa.

Keď používame minulý čas jednoduchý v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso v minulom čase.

Napríklad:
— „They worked on an important project yesterday.“ = Táto veta je v minulom čase jednoduchom v kladnom tvare, takže pridáme -ed na koniec slovesa to work (worked).

Tvar minulého času jednoduchého u pravidelných slovies sa tvorí rozdielne v závislosti na základnom tvare slovesa.

Napríklad:
— S príponou -y, zmeníme -y na i a pridáme -ed: „I try.“ ⇒ „I tried.“
— S príponou -e, pridáme iba -d: „I dance.“ ⇒ „I danced.“
— S príponou vo forme prízvučná samohláska + spoluhláska (okrem -w a -y), zdvojíme spoluhlásku a pridáme -ed: „I plan.“ ⇒ „I planned.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License