Unit 4.2

Have and Have got v zápornom tvare

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got je sloveso, ktoré používame na vyjadrenie stavov, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristík ľudí a vecí.

Použitím tohto slovesa v zápornom tvare sa popiera niečo ohľadom podmetu.

Form

Tvary have a have got v prítomnom čase jednoduchom majú túto podobu:

To have

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: v zápornom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: v zápornom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I have not got pasta for my lunch.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have a haven’t got používame, keď popierame, že niekto niekoho/niečo vlastní. Takisto ich používame, keď hovoríme o vzťahoch, chorobách a charakteristikách ľudí a vecí. Tieto slovesá však nie sú úplne zameniteľné.

To have

 • Možno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť na vyjadrenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

To have got

 • Nemožno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť len na vyjadrenie prítomnosti.

Summary

Have a have got v zápornom tvare používame, keď popierame stavy, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristiky podmetu. Nemôžeme ich však používať rovnakým spôsobom.

 • Have možno použiť na vyjadrenie deja v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V zápornom tvare začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame does not have.
 • Have got nemožno použiť na vyjadrenie deja a možno ho použiť len na vyjadrenie prítomnosti. V zápornom tvare začíname podmetom, po ktorom nasleduje have not got a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has not got.

Napríklad:
— „I don’t have lunch at 2 p.m.“ / „I haven’t got lunch at 2 p.m.“ = Použijeme have, pretože sa jedná o dej.
— „I have not got a car.“ = Použijeme have got, pretože sa jedná o absencii vlastníctva určité veci.

POZNÁMKA: Have takisto používame v určitých gramatických časoch ako pomocné sloveso na vyjadrenie deja. V takýchto prípadoch nepoužívame do alebo does a nemôžeme použiť have got. („You have not done it.“ / You have not got done it.).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book