Unit 3.1

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Počítateľné podstatné mená [countable nouns] sú podstatné mená, ktorá vnímame ako samostatné jednotky, ktorých množstvo je možné vyjadriť číslami.

Nepočítateľné podstatné mená [uncountable nouns] sa vzťahujú k predmetom, ktoré vnímame ako masu a nie ako samostatné jednotky.

Form

Neexistuje pevne stanovené pravidlo pre tvorbu počítateľných a nepočítateľných podstatných mien.

Počítateľné podstatné mená

Počítateľné podstatné mená majú tvar ako jednotného, tak množného čísla. Možno ich použiť s neurčitými členmi (a/an) a číslovkami.

Nepočítateľné podstatné mená

Nepočítateľné podstatné mená nemožno použiť s neurčitými členmi (a/an) a číslovkami. Môžu mať:

  • Iba tvar jednotného čísla bez možnosti vytvoriť množné (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Iba tvar množného čísla bez možnosti vytvoriť jednotné (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Počítateľné podstatné mená

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Nepočítateľné podstatné mená

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Počítateľné podstatné mená používame ako samostatné jednotky a ich množstvo je možné vyjadriť číslami.

Nepočítateľné podstatné mená vnímame ako masu a nemôžeme ich rozdeliť (slová týkajúce sa počasie, kvapaliny, materiály či abstraktné podstatné mená).

Summary

Neexistuje pevne stanovené pravidlo pre tvorbu počítateľných a nepočítateľných podstatných mien [countable and uncountable nouns]:

  • Počítateľné podstatné mená označujú samostatné jednotky, ktorých množstvo je možné vyjadriť číslami. Môže pred nimi stáť neurčitý člen (a/an).
  • Nepočítateľné podstatné mená označujú abstraktné podstatné mená, masu, ktorú nie je možné rozdeliť. Nemôže pred nimi stáť neurčitý člen (a/an) a zvyčajne majú len tvar jednotného čísla bez možnosti vytvoriť množné, alebo tvar množného čísla bez možnosti vytvoriť jednotné.

Napríklad:
— „There is a mobile phone on the table.“ = Mobile phone je počítateľné podstatné meno v jednotnom čísle, a preto používame neurčitý člen a.
— „There are two mobile phones on the table.“ = Mobile phones je počítateľné podstatné meno v množnom čísle, takže jeho množstvo môžeme vyjadriť číslom two.
— „My teacher bought furniture for her house. / „My teacher bought furnitures for her house.“ = Furniture je nepočítateľné podstatné meno v jednotnom čísle, ktoré netvorí množné číslo.
— „The police catch killers.“ / „The police catches killers.“ = The police je nepočítateľné podstatné meno v množnom čísle, ktoré netvorí jednotné číslo.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License