Unit 3.1

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Počítateľné podstatné mená [countable nouns] sú podstatné mená, ktorá vnímame ako samostatné jednotky, ktorých množstvo je možné vyjadriť číslami.

Nepočítateľné podstatné mená [uncountable nouns] sa vzťahujú k predmetom, ktoré vnímame ako masu a nie ako samostatné jednotky.

Form

Neexistuje pevne stanovené pravidlo pre tvorbu počítateľných a nepočítateľných podstatných mien.

Počítateľné podstatné mená

Počítateľné podstatné mená majú tvar ako jednotného, tak množného čísla. Možno ich použiť s neurčitými členmi (a/an) a číslovkami.

Nepočítateľné podstatné mená

Nepočítateľné podstatné mená nemožno použiť s neurčitými členmi (a/an) a číslovkami. Môžu mať:

  • Iba tvar jednotného čísla bez možnosti vytvoriť množné (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Iba tvar množného čísla bez možnosti vytvoriť jednotné (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Počítateľné podstatné mená

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Nepočítateľné podstatné mená

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Počítateľné podstatné mená používame ako samostatné jednotky a ich množstvo je možné vyjadriť číslami.

Nepočítateľné podstatné mená vnímame ako masu a nemôžeme ich rozdeliť (slová týkajúce sa počasie, kvapaliny, materiály či abstraktné podstatné mená).

Summary

Neexistuje pevne stanovené pravidlo pre tvorbu počítateľných a nepočítateľných podstatných mien [countable and uncountable nouns]:

  • Počítateľné podstatné mená označujú samostatné jednotky, ktorých množstvo je možné vyjadriť číslami. Môže pred nimi stáť neurčitý člen (a/an).
  • Nepočítateľné podstatné mená označujú abstraktné podstatné mená, masu, ktorú nie je možné rozdeliť. Nemôže pred nimi stáť neurčitý člen (a/an) a zvyčajne majú len tvar jednotného čísla bez možnosti vytvoriť množné, alebo tvar množného čísla bez možnosti vytvoriť jednotné.

Napríklad:
— „There is a mobile phone on the table.“ = Mobile phone je počítateľné podstatné meno v jednotnom čísle, a preto používame neurčitý člen a.
— „There are two mobile phones on the table.“ = Mobile phones je počítateľné podstatné meno v množnom čísle, takže jeho množstvo môžeme vyjadriť číslom two.
— „My teacher bought furniture for her house. / „My teacher bought furnitures for her house.“ = Furniture je nepočítateľné podstatné meno v jednotnom čísle, ktoré netvorí množné číslo.
— „The police catch killers.“ / „The police catches killers.“ = The police je nepočítateľné podstatné meno v množnom čísle, ktoré netvorí jednotné číslo.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License