Unit 5.1

Would: Modálne sloveso vyjadrujúce schopnosť

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modálne sloveso [modal verb] je typ pomocného slovesa [auxiliary (helping) verb], ktoré samo o sebe nemá žiadny význam, ale modifikuje plnovýznamové sloveso, mení jeho význam a poskytuje nám viac informácií o činnosti, ktorú toto vyjadruje.

Sloveso would je modálne sloveso, ktoré sa používa na vyjadrenie ochoty v minulosti, zdvorilých žiadostí, preferencií/želaní a pozvaní.

Form

Modálne sloveso would sa používa ako pomocné sloveso a má tri tvary:

Kladný tvar

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would + verb + …

 • Skrátený tvar kladného tvaru would je ’d.
SubjectwouldVerb
Iwouldwork
Youwouldwork
Hewouldwork
Shewouldwork
Itwouldwork
Wewouldwork
Youwouldwork
Theywouldwork

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would+ not + verb + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subjectwould + notVerb
Iwould notwork
Youwould notwork
Hewould notwork
Shewould notwork
Itwould notwork
Wewould notwork
Youwould notwork
Theywould notwork

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Would + subject + verb + …?

WouldSubjectVerbQuestion Mark
WouldIwork?
Wouldyouwork?
Wouldhework?
Wouldshework?
Woulditwork?
Wouldwework?
Wouldyouwork?
Wouldtheywork?

Example

 1. Ponuky a pozvania
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Zdvorilé žiadosti
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Preferencie/želania
  • I would like to have some coffee.
 4. Ochota v minulosti
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Would používame, keď vyjadrujeme:

 1. Ponuky a pozvanie: keď niečo ponúkame alebo niekoho pozývame;
 2. Zdvorilé žiadosti: keď o niečo žiadame zdvorilým spôsobom;
 3. Preferencie/želania: keď hovoríme o preferenciách či želaniach;
 4. Ochota v minulosti: keď sme boli schopní niečo urobiť v minulosti.

Summary

Modálne sloveso [modal verb] would vyjadruje ponuky a pozvania, zdvorilé žiadosti, preferencie/želania a ochotu v minulosti.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would a sloveso.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would not a sloveso.
 • Opytovací tvar: Začíname would, po ktorom nasleduje podmet a sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „She would play the piano.“
— Záporný tvar: „She wouldn’t play the piano.“
— Opytovací tvar: „Would she play the piano?

POZNÁMKA: Tvar slovesa je vždy rovnaký, dokonca i v tretej osobe jednotného čísla.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book