Unit 1.2

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prítomný čas jednoduchý [present simple] je gramatický čas, ktorý používame na vyjadrenie trvalých situácií či udalostí, ktoré sa pravidelne opakujú alebo sa dejú stále.

Použitím tohto času v kladnom tvare [affirmative form] potvrdzujeme niečo ohľadom podmetu.

Form

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + verb + …

 • V tretej osobe jednotného čísla pridávame -s na koniec slovesa. Výnimky:
  • Slovesá končiace na prípony -ch, -s, -sh, -x, -z: pridávame -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Slovesá končiace na spoluhlásku nasledovanú -y: meníme -y na –ie a pridávame –es (cry ⇒ cries);
  • Nepravidelné slovesá ako do, go, be a have sa neriadi žiadnym pravidlom: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru
  • The taxi driver disappears.
 2. Fakty
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Neformálne rozprávanie
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Inštrukcie
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situácie
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Plánovaná budúcnosť
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Sľuby…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Rozvrhy a poriadky
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme:

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru (komentovanie);
 2. Fakty (veci, ktoré sú všeobecne pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (niečo, čo sa v prítomnosti deje opakovane);
 4. Neformálne rozprávanie (keď rozprávame príbeh);
 5. Inštrukcie (príkazy);
 6. Trvalé situácie (ktoré sa už nejakú dobu dejú a budú sa diať aj v budúcnosti);
 7. Plánovaná budúcnosť (naplánované udalosti s presným dátumom);
 8. Sľuby;
 9. Rozvrhy a poriadky (naplánované udalosti s presným časom).

Summary

Prítomný čas jednoduchý [present simple] v kladnom tvare [affirmative form] používame, keď potvrdzujeme situácie, ktoré sa dejú pravidelne, opakovane či stále.

Keď používame prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa. V tretej osobe jednotného čísla pridáme -s.

Napríklad:
— „I work on important projects.“ = Veta je v prítomnom čase jednoduchom, takže použijeme základný tvar slovesa to work (work).
— „She works on important projects.“ = Podmetom je she, takže k základnému tvaru slovesa to work pridáme -s (works).

Existujú výnimky v tvare slovesa v tretej osobe jednotného čísla, u ktorých záleží na hláskach, ktorými je sloveso zakončené.

Napríklad:
— Prípony -ch, -s, -sh, -x, -z: „Catch“ ⇒ „Catches“ = Pridať -es.
Spoluhláska + -y: „Try“ ⇒ „Tries“ = Zmeniť -y na -i a pridať -es.
— Nepravidelné slovesá: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License