Unit 9.1

Privlastňovacie prídavné mená


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prídavné mená [adjectives] sú determinanty, ktoré môžu vo vete stáť na dvoch rôznych pozíciách a modifikujú či opisujú určitú osobu alebo vec.

Privlastňovacie prídavné mená [possessive adjectives] používame, keď chceme vyjadriť, že niečo niekomu patrí.

Form

Privlastňovacie prídavné mená používame pred podstatnými menami a môžeme ich rozlíšiť na základe čísla a rodu. Pred přivlastňovacími prídavnými menami nepoužívame členy ani iné determinanty.

Privlastňovacie prídavné mená sú tieto:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Privlastňovacie prídavné mená používame, keď chceme vyjadriť, že niečo niekomu (osobe alebo zvieraťu) patrí.

POZNÁMKA: Privlastňovacie prídavné mená sú v skutočnosti determinanty, ale v slovníkoch a učebniciach gramatiky sa o nich zvyčajne hovorí ako o prídavných menách.

Summary

Privlastňovacie prídavné mená [possessive adjectives] vyjadrujú náležitosť niečoho človeku či zvieraťu. Rozlišujeme je na základe čísla a rodu.

Sú to: my, your, his, her, its, our, your a their.

Napríklad:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her a my popisujú iný vetný člen (sú to privlastňovacie prídavné mená).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine nahrádza iný vetný člen (je to privlastňovacie zámeno).

NOTE: We don’t use determiners before possessive adjectives, because they are already a kind of determiners.

POZNÁMKA: Pred privlastňovacími prídavnými menami nepoužívame determinanty, vzhľadom k tomu, že ony samy sú jedným z druhov determinantov.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License