Unit 9.1

Svojilni pridevniki

Introduction

Pridevniki [adjectives] so določniki, ki lahko v povedi stojijo na dveh različnih mestih, kjer modificirajo ali opisujejo osebo ali stvar.

Svojilne pridevnike [possessive adjectives] uporabljamo, da pokažemo, da nekaj nekomu pripada.

Form

Svojilne pridevnike uporabljamo skupaj s samostalniki in jih razlikujemo glede na število in spol. Pred njih ne postavljamo členov ali drugih določnikov.

Svojilni pridevniki so:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Svojilne pridevnike uporabljamo, da pokažemo, da nekaj nekomu pripada (človeku ali živali).

NOTE: Svojilni pridevniki so v bistvu določni členi, a v slovarjih in slovnicah so ponavadi označeni kot pridevniki.

Summary

Svojilni pridevniki [possessive adjectives] izražajo pripadnost nečesa človeku ali živali. Ločujemo jih glede na število in spol.

Svojilni pridevniki: my, your, his, her, its, our, your in their.

Na primer:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisujeta druge elemente v povedi (so svojilni pridevniki).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamenja drugi element v povedi (je svojilni zaimek).

NOTE: Pred svojilnimi pridevniki ne uporabljamo določnih členov, ker so na nek način že sami določni členi.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License