Unit 11.1

Vprašanja z da ali ne

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Vprašanja z da ali ne [yes/no questions] imenujemo tudi vprašanja zaprtega tipa [closed questions] ali polarna vprašanja [polar questions], saj je odgovor na njih lahko zgolj da ali ne.  

Odgovore na vprašanja zaprtega tipa imenujemo kratki odgovori [short answers].

Form

Za tvorjenje vprašanj zaprtega tipa lahko uporabimo samo pomožne (be, have, do) ali modalne glagole (can, could, would…).

Struktura vprašanj z da ali ne:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Ponavadi pomožni ali modalni glagol ponovimo v kratkem odgovoru (ni nujno, da ponovimo sam glagol).

Struktura kratkih odgovorov:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (enako kot pri odgovoru)

QuestionAffirmative Short AnswerNegative Short Answer
Do you…?Yes, I do./Yes, we do.No, I don’t./No, we don’t.
Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
Have you got…?Yes, I have./Yes, we have.No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
Would you like…?Yes, I would./Yes, we would.No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…?Yes, I am.No, I‘m not.
Were you…?Yes, I was./Yes, we were.No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Vprašanja z da ali ne uporabljamo, ko pričakujemo, da bo odgovor da (trdilen) ali ne (nikalen).

Summary

Odgovor na vprašanja z da ali ne [yes/no questions] je lahko samo da ali ne.

Struktura vprašanj z da ali ne:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Struktura kratkih odgovorov [short answers]:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (enaka kot pri vprašanju)

Na primer:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Da/ne vprašanja imenujemo tudi vprašanja zaprtega tipa [closed questions], in ker je vprašanje zastavljeno s pomožnim glagolom to do, ga bo vseboval tudi kratki odgovor.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- vprašanja imenujemo tudi vprašanja odprtega tipa, ker obstaja neskončno število možnih odgovorov nanja.

NOTE: Za tvorjenje vprašanj z da ali ne lahko uporabljamo samo pomožne glagole (be/have…) ali modalne glagole (can/could /would…).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book