Unit 6.1

Minulý čas jednoduchý u slovesa to be

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Sloveso to be je v gramatike nepostrádateľné. Funguje ako pomocné sloveso a je jedným z nepravidelných slovies.

Keď hovoríme o udalostiach, ktoré sa odohrali v minulosti a už boli ukončené, používame toto sloveso v tvare minulého času jednoduchého [past simple].

Form

Sloveso to be je jedným zo slovies s nepravidelným tvarom v minulom čase.

Kladný tvar

V kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be (Past tense) + …

SubjectTo Be
Iwas
Youwere
Hewas
Shewas
Itwas
Wewere
Youwere
Theywere

Záporný tvar

V zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be (Past tense) + not + …

 • V zápornom tvare sa nepoužíva pomocné sloveso „did“.
SubjectTo Be + notShort form
Iwas notwasn’t
Youwere notweren’t
Hewas notwasn’t
Shewas notwasn’t
Itwas notwasn’t
Wewere notweren’t
Youwere notweren’t
Theywere notweren’t

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be (Past tense) + subject + …?

 • V opytovacom tvare sa nepoužíva pomocné sloveso „did“.
To BeSubjectQuestion Mark
WasI?
Wereyou?
Washe?
Wasshe?
Wasit?
Werewe?
Wereyou?
Werethey?

Example

Kladný tvar

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

Záporný tvar

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Opytovací tvar

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

Sloveso to be v tvare minulého času jednoduchého používame ako spojovací výraz medzi podmetom a doplnkom či prídavným menom. Toto sloveso poskytuje viac informácií ohľadom samotného podmetu v minulosti.

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa odohrali v minulosti a už boli ukončené. Sloveso to be má v minulom čase jednoduchom nepravidelný tvar.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be v minulom čase:
  I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were a they were.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be v minulom čase a not:
  I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not a they were not.
 • Opytovací tvar: Začíname to be v minulom čase, po ktorom nasleduje podmet (veta je ukončená otáznikom):
  was I…?, were you…?, was he…?, was she…?, was it…?, were we…?, were you…? a were they…?.

Napríklad:
— Kladný tvar: „There was enough sugar to make the cake.“
— Záporný tvar: „There wasn’t enough sugar to make the cake.“
— Opytovací tvar: „Was there enough sugar to make the cake?

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book