Unit 5.2

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare

Introduction

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa dejú práve teraz (pred, počas a po okamihu prehovoru).

Použitím tohto času v kladnom tvare potvrdzujeme, že sa práve teraz niečo deje.

Form

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Pravidelné tvorenie

Pridávame -ing na koniec slovesa:

 • Skrátený tvar kladného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be (používa sa v hovorenom či v neformálnom písomnom prejave): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Výnimky

Výnimky v prítomnom čase priebehovom v kladnom tvare sú:

 • Slovesá s príponou -e: odstránime -e a pridáme -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Slovesá končiace na spoluhlásku, ktoré predchádza samohláska, slovesá s prízvukom na poslednej slabike a slovesá končiace na -l: zdvojíme spoluhlásku.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Slovesá s príponou -ie: odstránime -ie pridáme -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I’m using the dictionary. 
 2. Činnosti plánované do budúcna
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Zmeny a tendencie
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Stálosť v priebehu udalostí
  • I’m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Dočasné činnosti
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme:

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru;
 2. Činnosti plánované do budúcna;
 3. Zmeny a tendencie;
 4. Stálosť v priebehu udalostí;
 5. Dočasné činnosti (ktoré budú ukončené v budúcnosti).

Summary

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme situácie, ktoré sa dejú v rámci okamihu prehovoru.

Keď používame prítomný čas priebehový v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso to be a sloveso zakončené na -ing.

Napríklad:
— „He is working on an important project today.“ = Použijeme prítomný čas priebehový na vyjadrenie deja, ktorý prebieha v okamihu prehovoru (v tú chvíľu).
♦ „He works on important projects.“ = Použijeme prítomný čas jednoduchý na vyjadrenie deja, ktorý v prítomnosti prebieha opakovane alebo stále.

Existujú tiež výnimky, u ktorých záleží na hláskach, ktorými je sloveso zakončené.

Napríklad:
— Prípona -e: odstrániť -e a pridať -ing. „Shake“ ⇒ „Shaking“ .
Spoluhláska po samohláske, slovesá s prízvukom na poslednej slabike a slovesá končiace na -l: zdvojiť spoluhlásku. „Put“ ⇒ „Putting“ .
— Prípona -ie: odstrániť -ie a pridať -ying: „Tie“ ⇒ „Tying“ .

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License