Unit 5.2

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa dejú práve teraz (pred, počas a po okamihu prehovoru).

Použitím tohto času v kladnom tvare potvrdzujeme, že sa práve teraz niečo deje.

Form

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Pravidelné tvorenie

Pridávame -ing na koniec slovesa:

 • Skrátený tvar kladného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be (používa sa v hovorenom či v neformálnom písomnom prejave): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Výnimky

Výnimky v prítomnom čase priebehovom v kladnom tvare sú:

 • Slovesá s príponou -e: odstránime -e a pridáme -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Slovesá končiace na spoluhlásku, ktoré predchádza samohláska, slovesá s prízvukom na poslednej slabike a slovesá končiace na -l: zdvojíme spoluhlásku.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Slovesá s príponou -ie: odstránime -ie pridáme -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I’m using the dictionary. 
 2. Činnosti plánované do budúcna
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Zmeny a tendencie
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Stálosť v priebehu udalostí
  • I’m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Dočasné činnosti
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme:

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru;
 2. Činnosti plánované do budúcna;
 3. Zmeny a tendencie;
 4. Stálosť v priebehu udalostí;
 5. Dočasné činnosti (ktoré budú ukončené v budúcnosti).

Summary

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme situácie, ktoré sa dejú v rámci okamihu prehovoru.

Keď používame prítomný čas priebehový v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso to be a sloveso zakončené na -ing.

Napríklad:
— „He is working on an important project today.“ = Použijeme prítomný čas priebehový na vyjadrenie deja, ktorý prebieha v okamihu prehovoru (v tú chvíľu).
♦ „He works on important projects.“ = Použijeme prítomný čas jednoduchý na vyjadrenie deja, ktorý v prítomnosti prebieha opakovane alebo stále.

Existujú tiež výnimky, u ktorých záleží na hláskach, ktorými je sloveso zakončené.

Napríklad:
— Prípona -e: odstrániť -e a pridať -ing. „Shake“ ⇒ „Shaking“ .
Spoluhláska po samohláske, slovesá s prízvukom na poslednej slabike a slovesá končiace na -l: zdvojiť spoluhlásku. „Put“ ⇒ „Putting“ .
— Prípona -ie: odstrániť -ie a pridať -ying: „Tie“ ⇒ „Tying“ .

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License