Unit 8.2

Superlatív prídavných mien a prísloviek


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prídavné mená/príslovky v superlatíve používame na porovnanie predmetov, osôb alebo dejov a vyjadrujeme nimi nadradenosť jedného predmetu, osoby alebo deja, ktorý/á má tú najvyššiu úroveň konkrétnej vlastnosti.

Form

Superlatív môže byť vytvorený u prídavného mena či príslovky. Pred prídavné meno/príslovku staviame určitý člen the, aby sme vyjadrili, že je určitá vec nadradená ostatným.

Veta má túto štruktúru:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Tvar prídavného mena či príslovky v superlatíve [superlative adjective or adverb] sa tvorí rôznymi spôsobmi v závislosti od počtu slabík a od prípony.

Jedna slabika:

 • Prídavné meno/príslovka: pridáme -est (clean ⇒ cleanest);
 • Prídavné meno/príslovka s príponou e: pridáme -st (simple ⇒ simplest);
 • Prídavné mená končiace na jednu samohlásku a jednu spoluhlásku: zdvojíme poslednú spoluhlásku a pridáme -est (big ⇒ biggest).

Dve slabiky (s príponou -y):

 • Prídavné meno/príslovka s príponou -y: zmeníme -y na -i a pridáme -est (friendly ⇒ the friendliest).

Dve slabiky (bez prípony -y) a viac slabík:

 • Prídavné meno/príslovka bez prípony -y: pridáme the most pred prídavné meno/príslovkuthe most + prídavné meno/príslovka (bez zmien) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Keď používame the most, tvar prídavných mien/prísloviek zostáva rovnaký.

TIP: V slovenčine je tento jav známy tiež ako 3. stupeň prídavných mien.

Example

Jedna slabika

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Dve slabiky (s -y)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Dve slabiky (bez -y) a viac slabík

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Prídavné mená/príslovky v superlatíve používame, keď chceme vyjadriť určitú nadradenosť jedného predmetu, osoby alebo deje nad ostatnými.

Summary

Prídavné mená/príslovky v superlatíve používame na porovnanie predmetov, osôb alebo dejov a vyjadrujeme nimi nadradenosť jedného/jednej, ktorý/á má tú najvyššiu úroveň konkrétnej vlastnosti.

Keď používame prídavné mená či príslovky v superlatíve, začíname podmetom, po ktorom nasleduje the a prídavné meno alebo príslovka v superlatíve, po ktorom/ktorej potom nasleduje iné podstatné alebo prídavné meno.

Tvar prídavného mena či príslovky v superlatíve [superlative adjective or adverb] sa líši podľa počtu slabík a prípony.

Napríklad:
Jedna slabika
— Pridáme -est na koniec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is the tallest girl in the class.
— S príponou -e, pridáme -st: „Nice“ ⇒ „Anne is the nicest girl I know.
— S jednou samohláskou + jednou spoluhláskou, zdvojíme spoluhlásku a pridáme -est: „Thin“ ⇒ „Karl is the thinnest.“

Dve slabiky
— S príponou -y, zmeníme -y na -i a pridáme -est: „Hungry ⇒ „Claire is the hungriest girl in the class.“

Dve a viac slabík
— (Bez prípony -y) Pred prídavné meno/príslovku pridáme most: „Tired“ ⇒ „Claire is the most tired girl in the class.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License