Unit 8.2

Superlatív prídavných mien a prísloviek


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prídavné mená/príslovky v superlatíve používame na porovnanie predmetov, osôb alebo dejov a vyjadrujeme nimi nadradenosť jedného predmetu, osoby alebo deja, ktorý/á má tú najvyššiu úroveň konkrétnej vlastnosti.

Form

Superlatív môže byť vytvorený u prídavného mena či príslovky. Pred prídavné meno/príslovku staviame určitý člen the, aby sme vyjadrili, že je určitá vec nadradená ostatným.

Veta má túto štruktúru:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Tvar prídavného mena či príslovky v superlatíve [superlative adjective or adverb] sa tvorí rôznymi spôsobmi v závislosti od počtu slabík a od prípony.

Jedna slabika:

 • Prídavné meno/príslovka: pridáme -est (clean ⇒ cleanest);
 • Prídavné meno/príslovka s príponou e: pridáme -st (simple ⇒ simplest);
 • Prídavné mená končiace na jednu samohlásku a jednu spoluhlásku: zdvojíme poslednú spoluhlásku a pridáme -est (big ⇒ biggest).

Dve slabiky (s príponou -y):

 • Prídavné meno/príslovka s príponou -y: zmeníme -y na -i a pridáme -est (friendly ⇒ the friendliest).

Dve slabiky (bez prípony -y) a viac slabík:

 • Prídavné meno/príslovka bez prípony -y: pridáme the most pred prídavné meno/príslovkuthe most + prídavné meno/príslovka (bez zmien) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Keď používame the most, tvar prídavných mien/prísloviek zostáva rovnaký.

TIP: V slovenčine je tento jav známy tiež ako 3. stupeň prídavných mien.

Example

Jedna slabika

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Dve slabiky (s -y)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Dve slabiky (bez -y) a viac slabík

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Prídavné mená/príslovky v superlatíve používame, keď chceme vyjadriť určitú nadradenosť jedného predmetu, osoby alebo deje nad ostatnými.

Summary

Prídavné mená/príslovky v superlatíve používame na porovnanie predmetov, osôb alebo dejov a vyjadrujeme nimi nadradenosť jedného/jednej, ktorý/á má tú najvyššiu úroveň konkrétnej vlastnosti.

Keď používame prídavné mená či príslovky v superlatíve, začíname podmetom, po ktorom nasleduje the a prídavné meno alebo príslovka v superlatíve, po ktorom/ktorej potom nasleduje iné podstatné alebo prídavné meno.

Tvar prídavného mena či príslovky v superlatíve [superlative adjective or adverb] sa líši podľa počtu slabík a prípony.

Napríklad:
Jedna slabika
— Pridáme -est na koniec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is the tallest girl in the class.
— S príponou -e, pridáme -st: „Nice“ ⇒ „Anne is the nicest girl I know.
— S jednou samohláskou + jednou spoluhláskou, zdvojíme spoluhlásku a pridáme -est: „Thin“ ⇒ „Karl is the thinnest.“

Dve slabiky
— S príponou -y, zmeníme -y na -i a pridáme -est: „Hungry ⇒ „Claire is the hungriest girl in the class.“

Dve a viac slabík
— (Bez prípony -y) Pred prídavné meno/príslovku pridáme most: „Tired“ ⇒ „Claire is the most tired girl in the class.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License