Unit 8.2

Superlativ přídavných jmen a příslovcí


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přídavná jména/příslovce v superlativu používáme k porovnání předmětů, osob nebo dějů a vyjadřujeme jimi nadřazenost jednoho předmětu, osoby nebo děje, který/á má tu nejvyšší úroveň konkrétní vlastnosti.

Form

Superlativ může být vytvořen u přídavného jména či příslovce. Před přídavné jméno/příslovce stavíme určitý člen the, abychom vyjádřili, že je určitá věc nadřazena ostatním.

Věta má tuto strukturu:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + noun/adjective + …

Tvar přídavného jména či příslovce v superlativu [superlative adjective or adverb] se tvoří různými způsoby v závislosti na počtu slabik a na příponě.

Jedna slabika:

 • Přídavné jméno/příslovce: přidáme -est (clean ⇒ cleanest);
 • Přídavné jméno/příslovce s příponou e: přidáme -st (simple ⇒ simplest);
 • Přídavná jména končící na jednu samohlásku a jednu souhlásku: zdvojíme poslední souhlásku a přidáme -est (big ⇒ biggest).

Dvě slabiky (s příponou -y):

 • Přídavné jméno/příslovce s příponou -y: změníme -y na -i přidáme -est (friendly ⇒ the friendliest).

Dvě slabiky (bez přípony -y) a více slabik:

 • Přídavné jméno/příslovce bez přípony -y: přidáme the most před přídavné jméno/příslovcethe most + přídavné jméno/příslovce (beze změn) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Když používáme the most, tvar přídavných jmen/příslovcí zůstává stejný.

TIP: V češtině je tento jev znám také jako 3. stupeň přídavných jmen.

Example

Jedna slabika

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Dvě slabiky (s -y)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Dvě slabiky (bez -y) a více slabik

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Přídavná jména/příslovce v superlativu používáme, když chceme vyjádřit určitou nadřazenost jednoho předmětu, osoby nebo děje nad ostatními.

Summary

Přídavná jména/příslovce v superlativu používáme k porovnání předmětů, osob nebo dějů a vyjadřujeme jimi nadřazenost jednoho/jedné, který/á má tu nejvyšší úroveň konkrétní vlastnosti.

Když používáme přídavná jména či příslovce v superlativu, začínáme podmětem, po kterém následuje the a přídavné jméno nebo příslovce v superlativu, po kterém poté následuje  jiné podstatné nebo přídavné jméno.

Tvar přídavného jména nebo příslovce v superlativu [comparative adjective or adverb] se liší dle počtu slabik a přípony.

Například:
Jedna slabika
— Přidáme -est na konec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is the tallest girl in the class.
— S příponou -e, přidáme -st: „Nice“ ⇒ „Anne is the nicest girl I know.„na
— S jednou samohláskou + jednou souhláskou, zdvojíme souhlásku a přidáme -est: „Thin“ ⇒ „Karl is the thinnest.“

Dvě slabiky
— S příponou -y, změníme -y na -i a přidáme -est: „Hungry ⇒ „Claire is the hungriest girl in the class.“

Dvě a více slabik
— (Bez přípony -y) Před přídavné jméno/příslovce přidáme most: „Tired“ ⇒ „Claire is the most tired girl in the class.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License