Unit 8.2

Superlativ přídavných jmen a příslovcí

Introduction

Přídavná jména/příslovce v superlativu používáme k porovnání předmětů, osob nebo dějů a vyjadřujeme jimi nadřazenost jednoho předmětu, osoby nebo děje, který/á má tu nejvyšší úroveň konkrétní vlastnosti.

Form

Superlativ může být vytvořen u přídavného jména či příslovce. Před přídavné jméno/příslovce stavíme určitý člen the, abychom vyjádřili, že je určitá věc nadřazena ostatním.

Věta má tuto strukturu:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + noun/adjective + …

Tvar přídavného jména či příslovce v superlativu [superlative adjective or adverb] se tvoří různými způsoby v závislosti na počtu slabik a na příponě.

Jedna slabika:

 • Přídavné jméno/příslovce: přidáme -est (clean ⇒ cleanest);
 • Přídavné jméno/příslovce s příponou e: přidáme -st (simple ⇒ simplest);
 • Přídavná jména končící na jednu samohlásku a jednu souhlásku: zdvojíme poslední souhlásku a přidáme -est (big ⇒ biggest).

Dvě slabiky (s příponou -y):

 • Přídavné jméno/příslovce s příponou -y: změníme -y na -i přidáme -est (friendly ⇒ the friendliest).

Dvě slabiky (bez přípony -y) a více slabik:

 • Přídavné jméno/příslovce bez přípony -y: přidáme the most před přídavné jméno/příslovcethe most + přídavné jméno/příslovce (beze změn) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Když používáme the most, tvar přídavných jmen/příslovcí zůstává stejný.

TIP: V češtině je tento jev znám také jako 3. stupeň přídavných jmen.

Example

Jedna slabika

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Dvě slabiky (s -y)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Dvě slabiky (bez -y) a více slabik

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Přídavná jména/příslovce v superlativu používáme, když chceme vyjádřit určitou nadřazenost jednoho předmětu, osoby nebo děje nad ostatními.

Summary

Přídavná jména/příslovce v superlativu používáme k porovnání předmětů, osob nebo dějů a vyjadřujeme jimi nadřazenost jednoho/jedné, který/á má tu nejvyšší úroveň konkrétní vlastnosti.

Když používáme přídavná jména či příslovce v superlativu, začínáme podmětem, po kterém následuje the a přídavné jméno nebo příslovce v superlativu, po kterém poté následuje  jiné podstatné nebo přídavné jméno.

Tvar přídavného jména nebo příslovce v superlativu [comparative adjective or adverb] se liší dle počtu slabik a přípony.

Například:
Jedna slabika
— Přidáme -est na konec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is the tallest girl in the class.
— S příponou -e, přidáme -st: „Nice“ ⇒ „Anne is the nicest girl I know.„na
— S jednou samohláskou + jednou souhláskou, zdvojíme souhlásku a přidáme -est: „Thin“ ⇒ „Karl is the thinnest.“

Dvě slabiky
— S příponou -y, změníme -y na -i a přidáme -est: „Hungry ⇒ „Claire is the hungriest girl in the class.“

Dvě a více slabik
— (Bez přípony -y) Před přídavné jméno/příslovce přidáme most: „Tired“ ⇒ „Claire is the most tired girl in the class.“

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises