Unit 9.2

Possessive Pronouns

Pronouns

Possessive Case používáme, když mluvíme o něčem co náleží určité osobě či zvířeti. Lze je dokonce použít k vyjádření toho, že nějaký předmět náleží druhému.

EXTRA: Possessive Case = Přivlastňovací Pád; Possessive Adjective = Přivlastňovací Přídavná Jména; Possessive Pronouns = Přivlastňovací Zájmena.

Zde vidíme Possessive Pronouns odpovídající každému osobnímu zájmenu:

Subject PronounsPossesive Pronouns
IMine
YouYours
HeHis
SheHers
ItIts
WeOurs
YouYours
TheyTheirs
  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Possessive Pronouns nestavíme před podstatná jména.

Possessive Adjectives či Possessive Pronouns používáme, když mluvíme o něčem co náleží určité osobě či zvířeti. Stejně jako ostatní typy zájmen v angličtině je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský a střední).

Pamatujte, že je mezi nimi zásadní rozdíl: Possessive Adjective se staví před podstatná jména, Possessive Pronouns ale žádné podstatné jméno následovat nemůže.

mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Například:
— “Your new shoes are very nice.” – “The your new shoes are very nice.“ = Your zde funguje jako přídavné jméno, které popisuje jiný větný člen, tím pádem je to Possessive Adjective.
— “Who does this T-shirt belong to? – That’s mine! ” – “Who does this T-shirt belong to? – That’s the mine!“ = Mine nahrazuje jiný větný člen, tím pádem se jedná o Possessive Pronouns.

NOTE: Nikdy nestavíme členy a další determinanty před Possessive Adjectives a Pronouns.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book