Unit 9.2

Đại từ sở hữu

Advertising

Introduction

Đại từ [Pronouns] là những từ được sử dụng để tránh sự lặp lại của một danh từ.

Đại từ sở hữu [Possessive pronouns] là những yếu tố quyết định được sử dụng để chỉ ra rằng một thứ thuộc về ai đó.

Form

Đại từ sở hữu được sử dụng ở vị trí của danh từ. Chúng ta không sử dụng tân ngữ và các từ hạn định khác trước đại từ.

Đại từ sở hữu:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Chúng ta sử dụng đại từ sở hữu [possessive pronouns] để chỉ ra rằng một cái gì đó thuộc về ai đó, nhưng cũng để tránh sự lặp lại của danh từ.

Summary

Đại từ sở hữu [Possessive pronouns] được sử dụng để diễn tả rằng một cái gì đó thuộc về một người hoặc động vật. Chúng khác nhau về giới tính và số lượng, và được đặt thay vì danh từ, để tránh sự lặp lại.

Chúng là: mine, yours, his, hers, its, ours, yours và theirs.

Ví dụ:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine thay thế một yếu tố khác trong câu (nó là một đại từ sở hữu).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her và my mô tả một yếu tố khác trong câu (chúng là tính từ sở hữu).

LƯU Ý: Chúng ta không sử dụng từ hạn định trước đại từ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License