Unit 5.1

Can: Động từ khiếm khuyết

Advertising

Introduction

Động từ khiếm khuyết [modal verb] là một loại động từ phụ trợ (trợ giúp) không có ý nghĩa riêng nhưng nó sửa đổi động từ chính, thay đổi ý nghĩa của nó và cung cấp thêm chi tiết về hành động.

Động từ can là một động từ khiếm khyết [modal verb] được sử dụng để thể hiện ý tưởng về khả năng hoặc cơ hội, để diễn tả khả năng hoặc sự bất khả thi của một sự kiện hoặc hành động xảy ra và để xin hoặc cho phép.

Form

Động từ khiếm khuyết can được sử dụng như một động từ phụ và có ba dạng:

Khẳng định [Affirmative]

Cấu trúc của nó trong thể khẳng định [affirmative], là:
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Phủ định [Negative]

Cấu trúc của nó trong thể phủ định [negative], là:
Subject + cannot + verb + …

 • Hình thức rút gọn trong thể phủ định là can’t;
 • Can là một ngoại lệ trong thể phủ định và nó được viết cùng với not: cannot (can not là không chính xác).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Nghi vấn [Interrogative]

Cấu trúc của nó trong thể nghi vấn [interrogative] là:
Can + subject + verb + …?

Modal Verb Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Khả năng – năng lực
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Chân lý phổ quát
  • Parks can be dangerous.
 3. Đề nghị
  • Can we help you and your husband?
 4. Cơ hội
  • We can stay at his place for a week!
 5. Quyền
  • My children can go to the party.
  • My children cannot go to the party.
 6. Khả năng – Việc gì đó có thể được
  • My wife can go to Milan this summer.
 7. Lời trách móc
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Yêu cầu
  • Can you write down your telephone number, please?

Use

Chúng ta sử dụng can khi chúng ta diễn tả:

 1. Khả năng: để có thể làm một cái gì đó;
 2. Sự thật chung: để nói về những điều thường là đúng;
 3. Đề nghị: để cung cấp;
 4. Cơ hội: thể hiện cơ hội để làm một cái gì đó;
 5. Quyền: hỏi hoặc cho phép;
 6. Khả năng: để nói về các tình huống có thể xảy ra;
 7. Lời trách móc: nói với ai đó những gì chúng ta muốn họ làm;
 8. Yêu cầu: để yêu cầu một cái gì đó.

Summary

Động từ khiếm khuyết [modal verb] can diễn tả khả năng, đề nghị, yêu cầu, khả năng, cơ hội, sự cho phép, lời trách móc và sự thật chung.

Chúng ta có thể sử dụng nó trong các hình thức khác nhau:

 • Khẳng định [Affirmative]: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ được theo sau bởi can và động từ.
 • Phủ định [Negative]: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ được theo sau bởi cannot và động từ.
 • Nghi vấn [Interrogative]: Chúng ta bắt đầu với can được theo sau bởi chủ ngữ và động từ (câu được kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— Khẳng định [Affirmative]: “She can play the piano.”
— Phủ định [Negative]: “She can’t play the piano.”
— Nghi vấn [Interrogative]: “Can she play the piano?

LƯU Ý: Cấu trúc không thay đổi kể cả đối với ngôi thứ ba số ít.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License