Unit 10.2

Like

Advertising

Introduction

Like, như một động từ, được sử dụng để diễn tả những điều chúng ta thích và tận hưởng.

Form

Chúng ta thường tìm thấy cấu trúc này trong ba hình thức của nó:

Khẳng định

Cấu trúc ở thể khẳng định [affirmative] của nó là:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: ở thể khẳng định, ngôi thứ ba số ít thay đổi từ like thành likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Phủ định

Cấu trúc ở thể phủ định [negative] của nó là:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: ở thể phủ định, ngôi thứ ba số ít thay đổi từ do sang does
 • Hình thức rút gọn của thể phủ định cũng giống như hình thức rút gọn của thì hiện tại đơn: I don’t – he doesn’t
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Nghi vấn

Cấu trúc ở thể nghi vấn [interrogative] của nó là:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: in the interrogative form, the third person singular changes from do to does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Khẳng định

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Phủ định

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Nghi vấn

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Chúng ta sử dụng like khi chúng ta muốn thể hiện sự thích thú khi làm một cái gì đó.

Summary

Động từ like được sử dụng để thể hiện ý tưởng thưởng thức một cái gì đó.

Chúng ta có thể sử dụng nó trong các hình thức khác nhau của nó:

 • Khẳng định [Affirmative]: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là động từ like và một động từ kết thúc bằng -ing hoặc danh từ. Trong ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng likes.
 • Phủ định [Negative]: Chúng tôi bắt đầu với chủ ngữ theo sau là do not và động từ như theo sau là một động từ kết thúc bằng -ing hoặc một danh từ. Trong ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng does not.
 • Nghi vấn [Interrogative]: Chúng ta bắt đầu bằng do theo sau bởi chủ ngữ theo sau là động từ like và một động từ kết thúc bằng -ing hoặc một danh từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi). Trong ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng does.

Ví dụ:
— Khẳng định: “I like drinking tea.”
— Phủ định: “I don’t like drinking tea.”
— Nghi vấn: “Do you like drinking tea?

LƯU Ý: Would like có ý nghĩa khác với like: would like được sử dụng để thể hiện các yêu cầu của chúng ta hoặc cung cấp một cách lịch sự hơn.

Ví dụ:
— “I like sport.” =  Chúng ta sử dụng like để thể hiện rằng đối tượng thích thể thao.
♦ “would like to do some sport.” = Chúng ta sử dụng would like thể hiện mong muốn của một đối tượng để tham gia một số môn thể thao.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Like from English Grammar A1 Level for Vietnamese Speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-vi/?p=146