Unit 10.1

Đại từ quan hệ

Advertising

Introduction

Đại từ [Pronouns] là những từ được sử dụng để tránh sự lặp lại của một danh từ.

Đại từ quan hệ [Relative pronouns] được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ.

Form

Đại từ quan hệ [Relative pronouns] được sử dụng để định nghĩa hoặc xác định danh từ trước chúng. Nó thường đến sau danh từ và cũng có thể nói đến số ít hoặc số nhiều mà không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Nó giới thiệu các mệnh đề phụ thuộc (hoặc liên quan) và kết nối chúng với các mệnh đề độc lập.

Đại từ quan hệ đề cập đến người hoặc vật bằng cách thay thế chủ ngữ được thể hiện trong mệnh đề chính để tránh sự lặp lại của nó trong mệnh đề quan hệ. Các đại từ quan hệ chính của người và vật là: which, whothat.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Chúng ta sử dụng đại từ quan hệ whichthat xác định người và vật và để thêm thông tin phụ / bổ sung về họ.

Chúng ta cũng sử dụng which để tránh sự lặp lại của that  (lưu ý rằng đôi khi chúng ta có thể bỏ qua đại từ này).

Việc sử dụng các đại từ quan hệ của người và vật:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Đại từ quan hệ [Relative pronouns] được sử dụng để giới thiệu mệnh đề quan hệ. Họ đề cập đến người hoặc vật bằng cách thay thế chủ đề được thể hiện trong mệnh đề chính để tránh sự lặp lại của nó trong mệnh đề quan hệ.

Đại từ quan hệ thường đến sau danh từ và có thể chỉ số ít hoặc số nhiều mà không có sự khác biệt giữa nam và nữ.

Chúng bao gồm: which (cho vật), who (cho người) and that (cho cả hai, mọi người và mọi thứ).

Ví dụ:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Chúng ta sử dụng which bởi vì nhà hàng là một thứ gì đó.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Chúng ta sử dụng who bởi vì con người đề cập đến một người.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That có thể đề cập đến cả con người và mọi thứ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License