Unit 2.2

Danh từ số nhiều bất quy tắc

Advertising

Introduction

Danh từ [Nouns] là từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật, sự kiện, hiện tượng, chất lượng.

Dạng số nhiều [plural] của danh từ được sử dụng để chỉ ra rằng có nhiều hơn một người, động vật, địa điểm hoặc sự vật. Một số danh từ không tuân theo các quy tắc, chúng ngoại lệ [irregular] và số nhiều của chúng được hình thành theo những cách khác nhau.

Form

Các danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc không trở thành số nhiều bằng cách thêm -s hoặc -es. Không có quy tắc giải thích làm thế nào số nhiều của các danh từ này được hình thành, chúng ta chỉ cần học những từ này và hình thức số nhiều của chúng. Các danh từ được sử dụng phổ biến nhất với dạng số nhiều bất quy tắc là:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Chúng ta sử dụng danh từ số nhiều bất quy tắc [irregular plurals] theo cách tương tự như các trường hợp thường thấy, nhưng chúng được hình thành theo cách khách.

Summary

Không có quy tắc cho việc hình thành các danh từ số nhiều bất quy tắc, vì vậy bạn phải học chúng.

Những từ thường được sử dụng là: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Ví dụ:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License