Unit 10.2

Would Like

Advertising

Introduction

Would like được sử dụng để thể hiện yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự hơn.

Form

Would là một động từ phụ trợ phương thức và khi được sử dụng với like (would like) nó tạo thành một yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự. Trong cấu trúc này, hình thức luôn luôn giống nhau, ngay cả đối với ngôi thứ ba số ít.

Chúng ta thường tìm thấy cấu trúc này trong ba hình thức của nó:

Khẳng định

Cấu trúc ở thể khẳng định [affirmative] của nó là:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

Phủ định

Cấu trúc ở thể phủ định [negative] của nó là:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Hình thức rút gọn ở thể phủ định là wouldn’t.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

Nghi vấn

Cấu trúc ở thể nghi vấn [interrogative] của nó là:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

Khẳng định

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Phủ định

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Nghi vấn

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Chúng ta sử dụng would like để nói want theo cách lịch sự hơn, đặc biệt là khi chúng tôi đang thực hiện một đề nghị hoặc yêu cầu.

Summary

We use would like to express our requests or offers in a more polite way, which is not as strong as want.Chúng ta sử dụng would like thể hiện các yêu cầu hoặc đề nghị của mình theo cách lịch sự hơn, không mạnh mẽ như want.

Chúng ta có thể sử dụng nó trong các hình thức khác nhau của nó:

 • Khẳng định [Affirmative]: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là động từ would like và một động từ ở dạng nguyên thể hoặc một danh từ.
 • Phủ định [Negative]: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là would not like và một động từ ở dạng nguyên thể hoặc một danh từ.
 • Interrogative: We start with would followed by the subject followed by like and a verb in the infinitive form or a noun (the sentence ends with a question mark).
 • Nghi vấn [Interrogative]: Chúng ta bắt đầu bằng would theo sau bởi chủ ngữ theo sau là động từ like và một động từ ở dạng nguyên thể hoặc một danh từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— Khẳng định: “I would like a cup of tea.”
— Phủ định: “I wouldn’t like a cup of tea.”
—Nghi vấn: “Would you like a cup of tea?

LƯU Ý: Like có ý nghĩa khác với would like: like được sử dụng để thể hiện ý tưởng thưởng thức một cái gì đó.

Ví dụ:
— “would like to do some sport.” = Chúng ta sử dụng would like thể hiện mong muốn của một đối tượng để tham gia một số môn thể thao.
♦ “I like sport.” = Chúng ta sử dụng like để thể hiện rằng đối tượng thích thể thao.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

External link to Would Like exercises (55).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License