Unit 6.2

Quá khứ đơn của động từ bất quy tắc

Advertising

Introduction

Quá khứ đơn [past simple] là thì dùng để diễn tả các tình huống, sự kiện và hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Nhiều động từ phổ biến có dạng quá khứ bất quy tắc [irregular past].

Form

Không có quy tắc giải thích làm thế nào để có được động từ bất quy tắc [irregular] của quá khứ đơn [past simple], chúng ta chỉ cần học các động từ và hình thức quá khứ của chúng.

Các động từ bất quy tắc thường được sử dụng là:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
leave left
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Chúng ta sử dụng quá khứ đơn có động từ bất quy tắc theo cùng một cách như thông thường, nhưng nó được hình thành khác nhau.

Summary

Nhiều động từ có dạng là động từ bất quy tắc trong quá khứ [irregular past simple].

Những từ được sử dụng phổ biến: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leaveleft, read ⇒ read, see ⇒ saw

Ví dụ:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Động từ leave đổi thành left, bởi vì nó là động từ bất quy tắc.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License