Unit 6.2

Động từ nguyên mẫu

Introduction

Nguyên mẫu [infinitive] là hình thức cơ bản của động từ và chúng ta sử dụng nó để tạo thành các thì khác.

Form

Có hai hình thức nguyên mẫu:

  • Số không nguyên mẫu [zero infinitive] chỉ bao gồm dạng cơ bản của động từ (work).
  • Nguyên mẫu thêm to [To-infinitive] bao gồm to và dạng cơ sở của động từ (to work).

Example

Nguyên mẫu

  • I can listen to music all day.
  • He can dance really well.
  • They can go to the circus.

Nguyên mẫu thêm To

  • I asked him to teach me to read.
  • She loves to visit the cathedral.
  • We hope to find the information office.

Use

Chúng ta sử dụng nguyên mẫunguyên mẫu thêm to [zero và to-infinitives] làm cơ sở cho sự hình thành các thì khác.

Summary

Nguyên mẫu là hình thức cơ bản của động từ. Chúng ta có thể phân biệt nó thành:

  • Nguyên mẫu [Zero infinitive]: dạng cơ bản của động từ
  • Nguyên mẫu thêm to [To-infinitive]to đứng trước dạng cơ bản của động từ.

Ví dụ:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


License