საწყისი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

საწყისი [infinitive] არის ზმნის ძირითადი ფორმა, რომელზე დაყრდნობითაც ვაყალიბებთ სხვა ზმნურ ფორმებს.

Form

არსებობს საწყისის ორი ფორმა:

  •  საწყისის ნულოვანი ფორმა [zero infinitive], რომელიც წარმოადგენს ზმნის ძირითად ფორმას (work).
  • საწყისი + to ფორმა [to-infinitive], რომელიც შედგება ზმნის ძირითადი ფორმისა და to ნაწილაკისგან (to work).

Example

საწყისის ნულოვანი ფორმა

  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.

საწყისი + to ფორმა

  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Use

საწყისის to და ნულოვანი ფორმები გამოიყენება ზნის სხვა დროების ფორმირებისთვის.

Summary

საწყისი [infinitive] არის ზმნის ძირითადი ფორმა. იგი შეიძლება იყოს:

  • საწყისის ნულოვანი ფორმა [zero infinitive]: ძირითადი, საწყისი ფორმა სხვა ზმნებისთვის.
  • საწყისი + to ფორმა [to-infinitive]: ძირითადი, საწყისი ფორმა სხვა ზმნებისთვის, რომელსაც წინ უძღვის ნაწილაკი to.

მაგალითად:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

 

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License