საწყისი

Introduction

საწყისი [infinitive] არის ზმნის ძირითადი ფორმა, რომელზე დაყრდნობითაც ვაყალიბებთ სხვა ზმნურ ფორმებს.

Form

არსებობს საწყისის ორი ფორმა:

  •  საწყისის ნულოვანი ფორმა [zero infinitive], რომელიც წარმოადგენს ზმნის ძირითად ფორმას (work).
  • საწყისი + to ფორმა [to-infinitive], რომელიც შედგება ზმნის ძირითადი ფორმისა და to ნაწილაკისგან (to work).

Example

საწყისის ნულოვანი ფორმა

  • I can speak Spanish.
  • He can count to ten.
  • They can write in Russian.

საწყისი + to ფორმა

  • I asked him to teach me French.
  • She loves to paint with watercolours.
  • We hope to find a yellow dress.

Use

საწყისის to და ნულოვანი ფორმები გამოიყენება ზნის სხვა დროების ფორმირებისთვის.

Summary

საწყისი [infinitive] არის ზმნის ძირითადი ფორმა. იგი შეიძლება იყოს:

  • საწყისის ნულოვანი ფორმა [zero infinitive]: ძირითადი, საწყისი ფორმა სხვა ზმნებისთვის.
  • საწყისი + to ფორმა [to-infinitive]: ძირითადი, საწყისი ფორმა სხვა ზმნებისთვის, რომელსაც წინ უძღვის ნაწილაკი to.

მაგალითად:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

 

Exercises


License