ქონა/ყოლა კითხვით ფორმაში


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got  (ქონა, ყოლა) გამოხატავს ისეთ მდგომარეობებს, როგორიცაა საკუთრება, ურთიერთობა, ავადმყოფობა და ადამიანების ან საგნების მახასიათებლები.

კითხვით [interrogative] ფორმაში ზმნა კითხვას სვამს სუბიექტის საკუთრების შესახებ.

Form

have და have got ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში შემდეგნაირად წარმოგვიდგება:

ქონა/ყოლა To have

კითხვით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: კითხვით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში do გადადის does-ში.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

ქონა/ყოლა To have got

კითხვით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has აქვთ/აქვს (ჰყავთ/ჰყავს): კითხვით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have გადადის has-ში;
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? და Have I got…? კითხვას სვამს, წარმოადგენს თუ არა რაღაც ან ვიღაც ვინმეს საკუთრებას. იგი ასევე გამოიყენება ურთიერთობების, ავადმყოფობის ან თვისებებისთვის, რომლებიც ახასიათებს ადამიანებსა და საგნებს, თუმცა, მათი სრული ურთიერთმონაცვლეობა მაინც არ ხდება.

 • To have
  • შეიძლება გამოხატავდეს მოქმედებას;
  • შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს.
 • To have got
  • არ გამოხატავს მოქმედებას;
  • გამოხატავს მხოლოდ ახლანდელ დროს.

Summary

Have და have got კითხვით [interrogative] ფორმაში გამოიყენება, რათა დასვას კითხვა საკუთრებაზე, ურთიერთობებზე, ავადმყოფობასა და სუბიექტის სხვა მახასიათებლებზე, თუმცა, ერთს მეორის ნაცვლად ვერ გამოვიყენებთ.

 • Have შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს. სტრუქტურა ასეთია:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)
 • Have got ვერ გამოხატავს მოქმედებას და გამოიყენება მხოლოდ ახლანდელ დროში. სტრუქტურა ასეთია:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = have გამოიყენება, რადგან საქმე გვაქვს მოქმედებასთან.
— “Have I got a car?” = have got გამოიყენება, რადგან ვსაუბრობთ საკუთრებაზე ახლანდელ დროში.

შენიშვნა: Have ასევე გამოიყენება როგორც დამხმარე ზმნა კონკრეტულ დროებთან, რომლებიც აღნიშნავს მოქმედებებს. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ have got ამ მიზნით.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License