ქონა/ყოლა კითხვით ფორმაში

Introduction

Have/have got  (ქონა, ყოლა) გამოხატავს ისეთ მდგომარეობებს, როგორიცაა საკუთრება, ურთიერთობა, ავადმყოფობა და ადამიანების ან საგნების მახასიათებლები.

კითხვით [interrogative] ფორმაში ზმნა კითხვას სვამს სუბიექტის საკუთრების შესახებ.

Form

have და have got ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში შემდეგნაირად წარმოგვიდგება:

ქონა/ყოლა To have

კითხვით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: კითხვით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში do გადადის does-ში.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

ქონა/ყოლა To have got

კითხვით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has აქვთ/აქვს (ჰყავთ/ჰყავს): კითხვით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have გადადის has-ში;
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? და Have I got…? კითხვას სვამს, წარმოადგენს თუ არა რაღაც ან ვიღაც ვინმეს საკუთრებას. იგი ასევე გამოიყენება ურთიერთობების, ავადმყოფობის ან თვისებებისთვის, რომლებიც ახასიათებს ადამიანებსა და საგნებს, თუმცა, მათი სრული ურთიერთმონაცვლეობა მაინც არ ხდება.

 • To have
  • შეიძლება გამოხატავდეს მოქმედებას;
  • შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს.
 • To have got
  • არ გამოხატავს მოქმედებას;
  • გამოხატავს მხოლოდ ახლანდელ დროს.

Summary

Have და have got კითხვით [interrogative] ფორმაში გამოიყენება, რათა დასვას კითხვა საკუთრებაზე, ურთიერთობებზე, ავადმყოფობასა და სუბიექტის სხვა მახასიათებლებზე, თუმცა, ერთს მეორის ნაცვლად ვერ გამოვიყენებთ.

 • Have შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს. სტრუქტურა ასეთია:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)
 • Have got ვერ გამოხატავს მოქმედებას და გამოიყენება მხოლოდ ახლანდელ დროში. სტრუქტურა ასეთია:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = have გამოიყენება, რადგან საქმე გვაქვს მოქმედებასთან.
— “Have I got a car?” = have got გამოიყენება, რადგან ვსაუბრობთ საკუთრებაზე ახლანდელ დროში.

შენიშვნა: Have ასევე გამოიყენება როგორც დამხმარე ზმნა კონკრეტულ დროებთან, რომლებიც აღნიშნავს მოქმედებებს. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ have got ამ მიზნით.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.