წარმოქმნილი სახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

წარმოქმნილი არსებითი სახელები [compound nouns] ყალიბდება სიტყვების კომბინაციით.

Form

წარმოქმნილი არსებითი სახელები არის სიტყვები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ორი ან მეტი უკვე არსებული სიტყვით, რომელთა გაერთიანება წარმოქმნის ახალ სიტყვას:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

წარმოქმნილი არსებითი სახელების თითიეულ ნაწილს აქვს თავისი საკუთარი მნიშვნელობა, რომელიც აისახება ამ ორი ნაწილის კომბინაციასა და ახალ მნიშვნელობაზე.

Summary

წარმოქმნილი არსებითი სახელები [compound nouns] ყალიბდება ორი ან მეტი სიტყვის კომბინაციით.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

მაგალითად:
Bed (მოსასვენებელი ადგილი) + room (კედლებით შემორტყმული ადგილი) → Bedroom (ადგილი საწოლით, რომელიც განკუთვნილია მოსვენებისთვის).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License