წარმოქმნილი სახელები

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

წარმოქმნილი არსებითი სახელები [compound nouns] ყალიბდება სიტყვების კომბინაციით.

Form

წარმოქმნილი არსებითი სახელები არის სიტყვები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ორი ან მეტი უკვე არსებული სიტყვით, რომელთა გაერთიანება წარმოქმნის ახალ სიტყვას:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

წარმოქმნილი არსებითი სახელების თითიეულ ნაწილს აქვს თავისი საკუთარი მნიშვნელობა, რომელიც აისახება ამ ორი ნაწილის კომბინაციასა და ახალ მნიშვნელობაზე.

Summary

წარმოქმნილი არსებითი სახელები [compound nouns] ყალიბდება ორი ან მეტი სიტყვის კომბინაციით.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

მაგალითად:
Bed (მოსასვენებელი ადგილი) + room (კედლებით შემორტყმული ადგილი) → Bedroom (ადგილი საწოლით, რომელიც განკუთვნილია მოსვენებისთვის).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.